Algrapport nummer 4, 2020

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Både artdiversitet och totala cellantal var låga vid samtliga stationer i Västerhavet vid denna provtagning. Generellt sett var dinoflagellatsläktet Tripos (tidigare Ceratium) vanligt vid samtliga stationer. Vid båda stationerna i Kattegatt återfanns den potentiellt giftiga arten Dinophysis norvegica* i relativt höga antal. De integrerade (0-10 m och 0-20 m) klorofyllhalterna var låga men inom det normala för månaden. Det enda undantaget var Å17 i Skagerraks utsjö där halterna låg strax över det normala för månaden.
Artdiversiteten var generellt sett hög i Östersjön, men de totala cellantalen var rätt låga. Den typiska vårblomningsarten, dinoflagellaten Peridiniella danica, fanns i höga cellantal vid flera stationer och ciliaten Mesodinium rubrum samt grönalgen Binuclearia lauterbornii fanns vid samtliga stationer fast i lägre antal. Flertalet kiselalgsarter återfanns i låga antal, bara Skeletonema marinoi och Thalassiosira cf. baltica fanns i förhöjda cellantal vid BY5 och BY38 respektive. De integrerade (0-20 m) klorofyllhalterna var över medel för denna månad vid BY38 och BY32, vid övriga stationer låg halterna inom en standardavvikelse.