Algrapport nummer 2, 2020

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik och Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen blev flertalet stationer strukna. Ett par ströks på grund av dåligt väder, övriga på grund av att delar av en bojs förankring trasslade in sig i en av fartygets propellrar och expeditionen fick avbrytas med hamnstopp i Oxelösund innan återfärd mot Lysekil. Vid Å17 längst ut i Skagerrak samt Släggö vid kusten var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga, vilket är normalt för månaden. Vid stationerna i Kattegatt var totala cellkoncentrationen högre. Vid Anholt E var klorofyllhalterna relativt höga och det fanns indikationer på att en begynnande vårblomning var på gång. Vid N14 Falkenberg var detta inte lika tydligt. Få arter i låga cellantal präglade växtplanktonsamhällena i Östersjön. Dinoflagellaten Peridiniella catenata och kiselalgen Chaetoceros castracanei som båda brukar finnas i höga cellantal under vårblomning observerades vid BY15, så de är redo så snart förhållandena är de rätta. Den trådlika cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae fanns vid tre av fem stationer och grönalgen Binuclearia lauterbornii observerades vid samtliga stationer. Klorofyllhalterna var normala för denna månad.