Algrapport nummer 10, 2020

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik och Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Diversiteten av växtplankton var över lag hög i Västerhavet. Kiselalger dominerade i antal vid samtliga stationer. Framför allt var kiselalgen Leptocylindrus danicus vanlig vid samtliga stationer. Vid Å17, den yttersta stationen i Skagerrak återfanns enstaka celler av arter som normalt förekommer i Nordsjön. De integrerade klorofyllhalterna (0-20 m) var över det normala vid N14 Falkenberg och även förhöjda vid båda stationerna i Skagerrak. De integrerade ytproverna (0-10 m) som sammanfaller i djup med slangproverna var förhöjda vid N14 Falkenberg, men inom det normala vid övriga stationer. Antalet arter av växtplankton var allmänt högt för att vara i Östersjön, men med mestadels små celler och i låga antal. Klorofyllhalterna var ändå höga för månaden och vid flera stationer var de integrerade värdena (0-10 och 10-20 m) över det normala vilket inte speglades i de låga totala cellantalen.