Algrapport nummer 3, 2020

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Vid Å17, längst ut i Skagerrak, var artdiversiten och den totala cellkoncentrationen hög vilket visade att vårblomningen var igång. Station Släggö vid kusten hade lägre artdiversitet av växtplankton och den totala cellkoncentrationen var något lägre. Samhällena vid de båda stationerna i Skagerrak dominerades av kiselalger, men relativt många dinoflagellater förekom också. Klorofyllhalterna var inom det normala för månaden.  Vid N14 Falkenberg och Anholt E i Kattegatt var de totala cellkoncentrationerna höga och dominerades av kiselalger. Vid N14 Falkenberg var klorofyllhalterna över det normala för månaden i de integrerade värdena (0-10m samt 0-20m) detta var speciellt tydligt i det ytliga skiktet (0-10m). Vid Anholt E var klorofyllhalterna normala för månaden och relativt höga koncentrationer återfanns på 30-50 meters djup, vilket antyder att vårblomningen så smått höll på att avslutas och börjat sjunka. Växtplanktonsituationen i Östersjön var mer eller mindre densamma denna månad som den var i februari, alltså få arter i låga cellantal. Det var också ungefär samma arter som observerades, ett fåtal celler av dinoflagellaten Peridiniella catenata och kiselalgen Chaetoceros castracanei fanns vid BY2, den trådlika cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae fanns i förhöjd mängd vid BCSIII-10 och BY15 och grönalgen Binuclearia lauterbornii fanns vid alla stationer förutom BCSIII-10. Kolonibildande pico cyanobakterier hade ökat i antal kolonier och arter jämfört med månaden innan. Klorofyllhalterna var normala för denna månad.