Algrapport nummer 8, 2020

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Diversiteten av växtplankton var högre i Kattegatt än i Skagerrak. I Kattegatt fanns tydlig påverkan av Östersjöns blomningar, genom att det fanns ytansamlingar av cyanobakterier som drivit ut genom Öresund. Det fanns relativt höga cellantal av kalkflagellaten Emiliania huxleyi i Västerhavsproverna. De integrerade klorofyllhalterna (0-20 m) var inom det normala i Västerhavet, förutom vid Å15 där det var något över det normala för denna månad. I södra och östra Östersjön fanns väldigt lite eller inga filamentösa cyanobakterier i proverna, däremot fanns höga cellantal av dinoflagellaten Prorocentrum cordatum vid BY2. Vid BY15, BY38 och vid REFM1V1 var mängden cyanobakterier hög och ytprover från BY10 och BY32 visade på dominans av den potentiellt toxiska cyanobakterien Nodularia spumigena*. De integrerade klorofyllhalterna (0-20 m) var inom det normala, förutom vid BY32 och BY38 där de var något över det normala för denna månad.