Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 3, 2019

I Skagerrak och Kattegatt var diversiteten av växtplankton låg och klorofyllhalterna normala. Vårblomningen var i sitt sista skede med rätt mycket Guinardia delicatula och ett fåtal kedjor av Skeletonema marinoi. Dessutom var det flagellater, såsom flera arter av Pyramimonas spp., som uppvisade …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik och Maria Karlberg
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2019

I Skagerrak var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga. Ett blandat samhälle med arter från olika grupper återfanns. Vårblomningsarten Skeletonema marinoi återfanns i högre cellantal än andra arter vid båda stationerna. I Kattegatt var vårblomingen igång med hög celltäthet och hög …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: mars 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2019

Vid Å17 längst ut i Skagerrak och Släggö vid kusten var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga, vilket är normalt för månaden. I Kattegatt var artdiversiteten hög och vissa kiselalger fanns i väldigt höga cellantal. Klorofyllhalterna var relativt höga i ytan, men de integrerade …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen och Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2018

Artidiversiteten var hög på flertalet stationer i Västerhavet. De totala cellantalen var däremot relativt låga. Kiselalger dominerade, och framför allt släktet Pseudo-nitzschia*, som dominerade i cellantal vid samtliga stationer. Kalkalgen Emiliania huxleyi fanns vid de flesta stationer i höga …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: november 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2018

Artdiversiteten var relativt stor i Kattegatt och vid Släggö vid Skagerraks kust. De totala cellantalen var låga, och de talrikaste arterna var dinoflagellaten Prorocentrum compressum och kiselalgen Pseudosolenia calcar-avis. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi noterades i Kattegatt och fanns i något …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2018

Denna provtagning var förkortad och endast tre stationer i Västerhavet samt tre stationer i Östersjön provtogs för växtplankton. Stationerna Släggö och Anholt E uppvisade ett artrikt samhälle där kalkalgen Emiliania huxleyi återfanns i höga tätheter med upp till en miljon celler per liter vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2018

Denna provtagningsomgång var inte en fullskalig expedition med samtliga växtplanktonstationer, utan bara en växtplanktonstation provtogs på västkusten och sex i Östersjön. Västkuststationen (Anholt E) uppvisade ett höstblomningssamhälle med flera olika arter av dinoflagellater, samt en del …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg
Publicerad: september 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2018

De integrerade (0-10 m och 0-20 m) klorofyllvärdena var låga men inom det normala för månaden vid alla stationer i Västerhavet, förutom Å15 där de var högre än normalt. De klorofyllfluorescensmaxima som återfanns orsakades av kiselalger och dinoflagellater. Framför allt dominerade olika arter av …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg
Publicerad: juni 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2018

De integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena var inom det normala för månaden vid de flesta stationerna i Västerhavet och de klorofyllfluorescensmaxima som återfanns orsakades av kiselalger. Framför allt dominerade olika arter av Rhizosolenia spp i dessa toppar men även Chaetoceros decipiens och …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: maj 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2018

Alla stationer runt Gotland samt i östra Östersjön utgick på grund av för blåsigt och kyligt väder. Årets vårblomning pågick i Västerhavet vid tidpunkten för mars månads utsjöexpeditionen. Kiselalger dominerade och klorofyllvärdena var höga. Skeletonema marinoi var i antal den mest dominerande …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad