Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 3, 2022

I Skagerrak var de totala cellantalen höga, så även biodiversiteten. Olika arter av kiselalger dominerade det kustnära växtplanktonsamhället, framförallt kiselalgen Skeletonema marinoi, som är vanlig under vårblomningen. Dock var coccolithoforiden Emiliania huxleyi väldigt vanligt förekommande i …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Anders Torstensson
Publicerad: april 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2022

I Skagerrak var totala cellantalen låga så även biodiversiteten. Ingen indikation på en närstående vårblomning återfanns. Framför allt förekom små celler och mestadels olika cryptomonader. Den för vårblomningen vanliga kiselalgen Skeletonema marinoi återfanns endast i låga antal vid båda …

 
Typ: Rapport
Författare: Anders Torstensson, Marie Johansen
Publicerad: mars 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2022

Pga ett fall av covid-19 ombord på Svea fick expeditionen avbrytas vid Bornholm i södra Östersjön och vända tillbaka till hemmahamnen, Lysekil. Alla stationer i Västerhavet provtogs. Artdiversiteten av växtplankton var mycket låg med låga totala cellantal vid Skagerrak-stationerna. I Kattegatt var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2021

I Västerhavet var artdiversiteten relativt hög vid flertalet stationer. Totala cellantalen varierade men var låga vid några stationer. Det var framför allt kiselalger som dominerade proverna men även ordningen Dictyocales med till exempel arten Octactis speculum, var talrik. Kalkalgen Emiliania …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: november 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2021

I Västerhavet var artdiversiteten hög vid tre av fyra stationer och högst vid Kattegattstationerna. Det var framför allt kiselalger som dominerade proverna men de individuella cellantalen var relativt låga eller moderata. De integrerade klorofyllkoncentrationerna var normala för månaden. 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad: november 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2021

Artdiversiteten och cellantalen var låga på Å17, men höga på de tre andra stationerna. Å17 hade mest små arter av dinoflagellater, som Gymnodiniales, Heterocapsa rotundata och Karenia mikimotoi*. De andra stationerna hade både kiselalger och dinoflagellater i varierande storlekar, samt en hel del …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Marie Johansen
Publicerad: oktober 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2021

Artdiversiteten var överlag relativt hög vid flertalet stationer i Västerhavet även om totala cellantalen var ganska låga. Olika kiselalger återfanns i höga cellantal och exempelvis Pseudo-nitzschia* var vanlig vid alla provtagna stationer. Bland dinoflagellater återfanns Karenia mikimotoi i höga …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: september 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2021

Analyserna utfördes ombord på fartyget Svea under expeditionens gång. Vatten från integrerat djup alternativt diskreta djup har filtrerats ner på 5μm filter och analyserats med ett rättvänt mikroskop. Metoden innebär att framförallt större celler kan identifieras medan små celler blir svårbestämda …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: 19 juli 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2021

Vid samtliga stationer i Västerhavet dominerade kiselalger i olika grad och framför allt återfanns höga cellantal av Dactyliosolen fragilissimus. Bland de få dinoflagellater som noterades var det släktet Tripos som var vanligast. Vid flertalet stationer återfanns relativt höga cellantal av …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: juni 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2021

Vid samtliga stationer i Västerhavet dominerade kiselalger och framför allt återfanns höga cellantal av Skeletonema marinoi. Bland de dinoflagellater som återfanns var det släktet Tripos som var vanligast. De integrerade klorofyllvärdena var normala för årstiden. Värt att nämna var att vid Anholt E …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: juni 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad