Algrapport nummer 8, 2022

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Diversiteten av växtplankton och totala cellantal var låga i Västerhavet, förutom vid Släggö där diversiteten var något högre. Den giftiga arten Dinophysis acuta* återfanns i relativt höga celltätheter vid Släggö. Kiselalgen Proboscia alata var annars vanligast förekommande bland de större cellerna vid samtliga stationer. Vid Anholt E återfanns relativt höga antal av kalkalgen Emilia huxleyi vid båda provtagningstillfällena. Samtliga integrerade klorofyllvärden var låga men inom det normala för månaden.
Diversiteten och cellantal av växtplankton var höga i de sydvästra delarna av Östersjön, vid BY2 och BY5, samt vid den kustnära stationen REFM1V1. Vid de övriga stationerna var cellantalen och diversiteten lägre. Cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae återfanns vid samtliga stationer, ibland i höga cellantal (BY2, BY5 och BY38), medan Dolichospermum sp. hade höga cellantal vid REFM1V1, BY2 och BY15. Nodularia spumigena* var det bara enstaka filament av vid de flesta stationerna. BY2 och BY5 hade högt cellantal av kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus. Vid BY2 fanns även flertalet Dinophysis acuminata* och celler av ordern Prymnesiales*. De integrerade klorofyllvärdena (0–10 m) var under det normala vid BY15, i övrigt inom det normala för månaden.