Algrapport nummer 7, 2022

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Analyserna utfördes ombord på fartyget R/V Svea under expeditionens gång. Vatten från integrerade djup alternativt diskreta
djup har filtrerats ner på 5μm filter och analyserats med ett rättvänt mikroskop. Metoden innebär framför allt att större celler kan identifieras medans små celler blir svårbestämda och förbises i större utsträckning.
I både Skagerrak och Kattegatt dominerades de större cellerna av kiselalgen Proboscia alata vid samtliga stationer med relativt
höga antal i slangproverna (0-10m). De mindre cellerna var klart dominerade av Emiliania huxleyi som var talrik vid samtliga stationer. Artdiversiteten var annars allmänt låg. Flera mindre klorofyllfluorescens maxima noterades vid olika djup. Vid Å-snittets kustnära stationer återfanns höga tätheter av Dinophysis acuta vid fluorescensmaximum runt 10-12 meter. Inga tydliga ytansamlingar av cyanobakterier observerades i Östersjön denna expedition. Mycket på grund av vind och vågor som blandade om vattnet. Proverna från de sydvästliga stationerna visade på fåtal filament i vattnet. Vid södra delens mitt utanför Bornholm återfanns lite fler filament i både ytprov och integrerat prov. Vid den sydöstliga delen var vattnet väl omblandat med relativt hög fluorescens ner till 20 meter. Här var både Aphanizomenon flosaquae och Nodularia
spumigena* vanligt förekommande i både yt- och slangprover. Den östra mellersta delen av egentliga Östersjön hade lite mer filament vid BY15 Gotlandsdjupet här noterades eventuellt även små ytansamlingar norr om stationen. Vid den nordligaste delen av expeditionen, norr om Gotland, återfanns lite större mängder av filament. Vid båda stationerna var det
nedblandat till ca 12-15 meter på grund av blåst. Om vinden mojnar så kan ytansamlingar snabbt bildas. I detta område har även satellitbilder indikerat ytansamlingar de senaste dagarna. Vid BY38 mellan Öland och Gotland hade vinden mojnat lite och vågorna var mindre. Här sågs små riskorn i vattnet vilket skulle kunna vara cyanobakterier och leda till ytansamlingar om vinden avtar. Ytprovet verkade ha mer filament än slangprovet vilket indikerar att filamenten kanske är på väg upp till ytan. I de västra delarna återfanns mycket cyanobakteriefilament, släktet Dolichospermum dominerade.