Algrapport nummer 1, 2022

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Pga ett fall av covid-19 ombord på Svea fick expeditionen avbrytas vid Bornholm i södra Östersjön och vända tillbaka till hemmahamnen, Lysekil. Alla stationer i Västerhavet provtogs. Artdiversiteten av växtplankton var mycket låg med låga totala cellantal vid Skagerrak-stationerna. I Kattegatt var artdiversiteten relativt hög, och dominerades av kiselalger. De totala cellantalen var låga. Klorofyllhalterna var normala för månaden vid alla stationer. De växtplanktonprov som togs vid BY2 och BY4 i södra Östersjön var mycket artfattiga samt låga i cellantal. De integrerade klorofyllhalterna, 0 - 20 m, var under det normala för denna månaden.