Algrapport nummer 5, 2022

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt var både de totala cellantalen och biodiversiteten låga och små celler dominerade i de artfattiga proverna. Olika ciliater och nakna dinoflagellater var vanligast tillsammans med cryptomonader. Vid Å17 återfanns även relativt höga antal av kalkalgen Emiliania huxleyi. De integrerade klorofyllhalterna var låga och vid många stationer under vad som är normalt för månaden. Vid Östersjöstationerna var det även här lite i proverna och låg artdiversitet; mestadels små celler förekom. Bland de större cellerna var olika ciliater vanliga. Vid de nordligare stationerna BY15 samt BY38 återfanns relativt många filament av cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae. Vid de sydliga stationerna BY2 och BY5 återfanns små flagellater tillhörande ordningen Prymnesiales* i högre antal. Även släktet Dinophysis* var vanlig vid några stationer. De integrerade klorofyllhalterna var normala vid samtliga stationer.