Algrapport nummer 11, 2021

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I Västerhavet var artdiversiteten relativt hög vid flertalet stationer. Totala cellantalen varierade men var låga vid några stationer. Det var framför allt kiselalger som dominerade proverna men även ordningen Dictyocales med till exempel arten Octactis speculum, var talrik. Kalkalgen Emiliania huxleyi återfanns i moderate cellantal vid alla stationer. De integrerade klorofyllkoncentrationerna var generellt sätt normala i Skagerrak. I Kattegatt var de normala utom vid Anholt E där de var lita lägre än normalt för månaden. Artdiversiteten och totala cellantal var låga i egentliga Östersjön vilket inte är ovanligt för månaden. I norra delen av Östersjön dominerade stora centriska kiselalger i proverna. Vid BY2, den planktonstation som ligger närmast västerhavet, återfanns flertalet arter som normalt förekommer i västerhavet, exempelvis var kiselalgen Pseudosolenia calcar-avis ganska talrik. De integrerade klorofyllkoncentrationerna varierade. I den norra delen av Östersjön var det vid flera stationer högre än normalt. Vid de sydliga stationerna var de generellt sätt inom det normala för månaden.