Algrapport nummer 4, 2022

Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak var både de totala cellantalen och biodiversiteten låga på Å17 medan diversiteten var högre på Släggö. På Släggö återfanns den toxinbildande dinoflagellaten Dinophysis norvegica* i rätt höga cellantal. I Kattegatt, vid första provtagningstillfället på Anholt E, var vattnet stratifierat ner till 10 m, det djupet växtplankton tas på. Detta resulterade i höga cellantal. Vid andra provtagningstillfället hade vattnet blandats om och ett mer normalt växtplanktonsamhälle visade sig. N14 hade låga cellantal och diversitet. De integrerade klorofyllhalterna var normala på samtliga stationer, förutom vid det första provtagningstillfället på Anholt E, då de var högre än normalt. Bland Östersjöstationerna var vårblomningen i slutskedet. Några typiska vårblomningsarter fanns fortfarande, såsom Skeletonema marinoi och Peridiniella catenata, men det var även mycket ”efter-blomningsarter” såsom Gymnodiniales och Dinobryon sp. BCSIII-10 var den enda stationen med den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae och på samtliga övriga stationer återfanns den toxinbildande Dinophysis acuminata*. De integrerade klorofyllhalterna var normala på samtliga stationer och visade på att vårblomningen var i sitt slutskede.