Algrapport nummer 3, 2022

Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Anders Torstensson
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak var de totala cellantalen höga, så även biodiversiteten. Olika arter av kiselalger dominerade det kustnära växtplanktonsamhället, framförallt kiselalgen Skeletonema marinoi, som är vanlig under vårblomningen. Dock var coccolithoforiden Emiliania huxleyi väldigt vanligt förekommande i yttre Skagerrak. I Kattegatt var både totala cellantal och biodiversiteten hög och hade en stor andel kiselalger, där S. marinoi fanns i högst cellantal. De integrerade klorofyllvärdena var generellt sett i de lägre områdena av vad som är normalt. Bland Östersjöstationerna hade vårblomningen kommit igång på de södra stationerna, framförallt på BY2, REFM1V1 och BCSIII-10, vilket speglades i höga klorofyllvärden och hög andel S. marinoi och andra typiska vårblomningsarter. Vid de övriga stationerna visade både klorofyllvärdena och artsammansättningen och cellantalen på att vårblomningen ännu inte startat.