Algrapport nummer 6, 2022

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Diversiteten av växtplankton var hög medan de totala cellantalen var låga i Västerhavet, förutom vid Å17 där även diversiteten var låg. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi var talrik och av kiselalgerna var Dactyliosolen fragilissimus vanligast förekommande. Det integrerade klorofyllvärdet (0-20m) var något hög vid W Landskrona på grund av en topp strax under 20 m orsakad av Octactis speculum och små oidentifierade celler. I övrigt var de integrerade värdena inom det normala för månaden. I Östersjön hade mängden filamentösa cyanobakterier ökat jämfört med i maj och var högst vid BY38 väster om Gotland, samt vid den nordligaste stationen BY29.  Klorofyllfluorescenstoppar vid BY5, BY20 och Hanöbukten orsakades till stor del av den potentiellt skadliga gruppen Prymnesiales*. De integrerade klorofyllvärdena (0-20 m) var över det normala vid BY32 och BCSIII-10, i övrigt inom det normala för månaden.