Algrapport nummer 2, 2022

Typ: Rapport
Författare: Anders Torstensson, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak var totala cellantalen låga så även biodiversiteten. Ingen indikation på en närstående vårblomning återfanns. Framför allt förekom små celler och mestadels olika cryptomonader. Den för vårblomningen vanliga kiselalgen Skeletonema marinoi återfanns endast i låga antal vid båda stationerna. I Kattegatt var både totala cellantal och biodiversiteten högre men ingen tydlig tendens till vårblomning noterades. Bland de större arterna var dinoflagellaten Tripos lineatus vanligast. De integrerade klorofyllvärdena var vid samtliga stationer i de lägre områdena av vad som är normalt. Bland Östersjöstationerna återfanns låga cellantal i vattnet med relativt låg artdiversitet. Framför allt dominerade små celler. Vid de nordliga stationerna och i Kalmar sund återfanns en del kedjor av Skeletonema marinoi. De integrerade klorofyllvärdena var vid samtliga stationer generellt sett i de lägre områdena av vad som är normalt.