Våtmarksdefinitioner i andra länder

Våtmarker har definierats på många olika sätt. Ingen definition eller systematik är nödvändigtvis rätt eller fel utan olika system kan ha olika syften och kompletterar varandra. Det stora antalet våtmarksdefinitioner som används globalt har ofta ett nationellt eller regionalt ursprung. 

USA

I USA urskiljs fem våtmarkssystem: marina våtmarker, i och vid estuarier, stränder och strandzoner, stränder längs vattendrag, samt inlandsvåtmarker (tabell 1).

Våtmarksdefinitionen lyder "Wetlands are areas that are inundated or saturated by surface or ground water at a frequency and duration sufficient to support, and that under normal circumstances do support, a prevalence of vegetation typically adapted for life in saturated soil conditions. Wetlands generally include swamps, marshes, bogs, and similar areas."

Tabell 1: USAs fem våtmarksklasser samt beskrivna våtmarkstyper associerade med den svenska våtmarksinventeringen (VMI).

Kanada

I Kanada defineras våtmarker som “land that is saturated with water long enough to promote wetland or aquatic processes as indicated by poorly drained soils, hydrophytic vegetation and various kinds of biological activity which are adapted to a wet environment” (Wells och Zoltai, 1985).

Våtmarkerna delas in i två kategorier, torvbildande ”organic wetlands” och icke torvbildande ”mineral wetlands” och sex specifika klasser (tabell 2).

Här kan du läsa mer om Kanadas klassifiering av våtmarker:
Canadian Wetland Classification System

Tabell 2: Kanadas våtmarksklasser samt beskrivna våtmarkstyper associerade med den svenska våtmarksinventeringen (VMI).

Skottland

Skottlands våtmarkstypologi kombinerar sju landskapsmiljöer och elva habitatmiljöer (tabell 3). Vidare fördelas våtmarkstyperna i 17 undergrupper. I vissa fall är endast beskrivning av habitatet nödvändigt för klassificering av våtmarkstyper. Däremot är landskapskomponenten särskilt viktig när den beskriver placeringen av en våtmark i förhållande till ytvattnet, såsom kust, vattendrag eller sjö.

Mer information kan du hitta här:
Scotland's environment web

Tabell 3: Skottlands våtmarkstyper och landskapsförekomster samt beskrivna våtmarkstyper associerade med den svenska våtmarksinventeringen (VMI).

Finland

Finland har åtta huvudsakliga habitatgrupper varav våtmarker, enligt Ramsarkonventionens definition, ingår i alla habitatgrupper (tabell 4). Vidare fördelas varje habitatgrupp in i mer detaljerade habitattyper.
​​​​​​​https://www.syke.fi/sv-FI​​​​​​​

Tabell 4: Finlands åtta huvudsakliga habitatgrupper och förekommande våtmarksekosystem enligt Ramsarkonventionens definition, samt beskrivna våtmarkstyper associerade med den svenska våtmarksinventeringen (VMI).