Våtmarksindelning

Våtmarker kan delas in i tre grupper: naturliga, anlagda och restaurerade. Naturliga våtmarker består av två huvudgrupper: aktivt torvbildande och icke aktivt torvbildande. Anlagda våtmarker brukar delas in efter vilket syfte de har. En grupp av våtmarker som kan placeras mellan naturliga och anlagda våtmarker är restaurerade och modifierade våtmarker.

Naturliga våtmarker består av två huvudgrupper: myrar (aktivt torvbildande) och strandvåtmark (icke aktivt torvbildande).

Anlagda våtmarker delas vanligtvis in efter vilket syfte de har. Både anlagda och restaurerade våtmarker har många gånger flera syften (även om det ofta finns ett huvudsakligt syfte). En våtmarksåtgärd kan ofta leda till flera positiva effekter.

Kartan nedan visar fördelningen av naturliga våtmarksklasser i Sverige (figur 1).

Karta våtmarksklasser Sverige
Figur 1: De till arealen dominerande våtmarksklasserna i Sverige enligt VMI (figurkälla: Gunnarsson och Löfroth, 2009). Förstora Bild