Övriga naturliga våtmarker

 Inom övriga naturliga våtmarker särskiljs två våtmarksklasser: öppen fuktig till våt mark och skogbevuxen fuktig till våt mark.

Övriga naturliga våtmarker inkluderar fuktiga och våta marker som varken tillhör myrar eller strandvåtmarker. Våtmarkerna har ingen torvproduktion och inget eller mycket litet torvdjup. Inom övriga naturliga våtmarker särskiljs två våtmarksklasser: öppen fuktig till våt mark och skogbevuxen fuktig till våt mark.

Sumpskog

Till våtmarksklassen skogbevuxen fuktig till våt mark tillhör sumpskogar som saknar torvbildning och limnisk eller marin påverkan. Sumpskogen kännetecknas ofta av en blandning av våtmark och skogens ekosystem där både arter från våtmarker och skogar dyker upp vilket resulterar i en mycket rik mångfald för fauna och flora.

Foto över sumpskog Mälardalen

I Sveriges våtmarksinventering förekommer sumpskog både under myr, strandvåtmark och ”övriga våtmarker”. Sumpskogar saknar ofta ett torvlager men ibland kan skogtäckta kärr ha ett tjockt torvlager. Sumpskogar skulle troligen ha täckt stora områden i södra Sverige om det inte skett dränering av dem för jordbrukets skull.