Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 24-25, 2011

Ytvattentemperaturen liksom ytsalthalten uppvisade normala värden för årstiden i hela det undersökta området. Närsalthalterna i ytlagret var normala i de flesta områden, med undantag för silikat som var något lägre än normalt i delar av egentliga Östersjön. Bottenvattnet i Arkonabassängen var …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: juni 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Franklin vecka 14, 2011

Yttemperaturen var normal i Skagerrak och Kattegatt men något under den normala i Östersjön. Vårblomningen var över i Skagerraks centrala delar, i Kattegatt samt i Arkonabassängen och ytnärsalthalterna låga. I övriga delar av Östersjön var blomningen i sin linda. Arkonabassängens bottenvatten var …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: april 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Franklin vecka 10, 2011

Yttemperaturen var något under den normala i hela området. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala på de flesta stationer men förhöjda silikat och nitrathalter uppmättes i Skagerraks centrala delar och i Arkonabassängen. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt med halter på 7,4 …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: mars 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 2, 2011

Ytnärsalthalterna var normala i de flesta områden, med undantag för fosfat som var något förhöjt i Bornholmsbassängen. Även silikat uppvisade något förhöjda värden i Bornholmsbassängen samt västra och norra Gotlandsbassängerna. Bottenvattnet i Arkonabassängen var väl syresatt medan syrehalter lägre …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Anna-Kerstin Thell
Publicerad: januari 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 48-49, 2010

Ytvattentemperaturen var under den normala i Västerhavet, i Östersjön och Bottniska viken. Förhöjda ytfosfathalter och ytsilikathalter registrerades i västra Gotlandsbassängen, i Bornholmsbassängen och i Bottniska viken. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 80 meter i västra …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: december 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 38-39 och 41-43, 2010

I Egentliga Östersjöns djupvatten är syrgassituationen fortsatt mycket allvarlig. De mycket dåliga förhållanden som noterats under hela 2000-talet fortsätter. Helt syrefria bottnar påverkade av giftigt svavelväte påträffades i en sjättedel av (~17%) av Egentliga Östersjön vilket motsvarar ~10% av …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson, Philip Axe
Publicerad: december 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46-47, 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 45, 2010

Ytvattentemperaturen var normal i hela området. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden i hela det undersökta området förutom silikat som hade koncentrationer under det normala i egentliga Östersjön samt Kattegatt. Syregashalten i djupvattnet i Arkonabassängen och Hanöbukten var …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: november 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 40, 2010

Ytvattentemperaturen och ytnärsalthalterna var normala i hela området. Syrehalten i bottenvattnet i Arkonabassängen var god. I Bornholmsbassängen vid Christiansö (BY4) trängde nytt vatten in vid botten med en syrehalt på nästan 4 ml/l och intermediärt i Gotlandsdjupet, mellan 80 och 110 meter …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: oktober 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 37, 2010

Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området förutom i Bornholmsbassängen där silikathalten var något låg. I Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 40 till 80 meter. samt vid botten i Arkonabassängens östra del. Svavelväte fanns vid botten av …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: september 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad