Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från U/F Franklin vecka 10, 2011

Yttemperaturen var något under den normala i hela området. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala på de flesta stationer men förhöjda silikat och nitrathalter uppmättes i Skagerraks centrala delar och i Arkonabassängen. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt med halter på 7,4 …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: mars 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 2, 2011

Ytnärsalthalterna var normala i de flesta områden, med undantag för fosfat som var något förhöjt i Bornholmsbassängen. Även silikat uppvisade något förhöjda värden i Bornholmsbassängen samt västra och norra Gotlandsbassängerna. Bottenvattnet i Arkonabassängen var väl syresatt medan syrehalter lägre …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Anna-Kerstin Thell
Publicerad: januari 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 48-49, 2010

Ytvattentemperaturen var under den normala i Västerhavet, i Östersjön och Bottniska viken. Förhöjda ytfosfathalter och ytsilikathalter registrerades i västra Gotlandsbassängen, i Bornholmsbassängen och i Bottniska viken. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 80 meter i västra …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: december 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 38-39 och 41-43, 2010

I Egentliga Östersjöns djupvatten är syrgassituationen fortsatt mycket allvarlig. De mycket dåliga förhållanden som noterats under hela 2000-talet fortsätter. Helt syrefria bottnar påverkade av giftigt svavelväte påträffades i en sjättedel av (~17%) av Egentliga Östersjön vilket motsvarar ~10% av …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson, Philip Axe
Publicerad: december 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46-47, 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 45, 2010

Ytvattentemperaturen var normal i hela området. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden i hela det undersökta området förutom silikat som hade koncentrationer under det normala i egentliga Östersjön samt Kattegatt. Syregashalten i djupvattnet i Arkonabassängen och Hanöbukten var …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: november 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 40, 2010

Ytvattentemperaturen och ytnärsalthalterna var normala i hela området. Syrehalten i bottenvattnet i Arkonabassängen var god. I Bornholmsbassängen vid Christiansö (BY4) trängde nytt vatten in vid botten med en syrehalt på nästan 4 ml/l och intermediärt i Gotlandsdjupet, mellan 80 och 110 meter …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: oktober 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 37, 2010

Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området förutom i Bornholmsbassängen där silikathalten var något låg. I Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 40 till 80 meter. samt vid botten i Arkonabassängens östra del. Svavelväte fanns vid botten av …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: september 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 34-36, 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: september 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 35, 1996

In the Kattegat, biological sampling according to the Baltic Monitoring Program was carried out. Hydrogen sulphide was found in the Bornholm Basin and in the East Baltic (the Gotland Deep and the Fårö Deep). In the bottom water at station BY29 and in the Western Baltic (BY38, BY32, BY31) there was …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: september 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad