Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 6-7, 2017

Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Samtliga närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden förutom i Östersjön där halterna av silikat var högre eller mycket högre än normalt. Temperaturen i ytvattnet var normal för årstiden förutom i Skagerrak där det var något kallare. Salthalten i ytvattnet var lägre än normalt i Skagerrak och Kattegatt och normal till något över det normala i Egentliga Östersjön. I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Vid stationerna i västra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte från 80 till 100 meter, vid BY31 Landsortsdjupet återfanns svavelväte vid 125 meter medan det inte mättes något svavelväte på BY29 den här gången. Mellan BY29 och BY15 i östra Gotlandsbassängen återfanns svavelväte endast närmast botten på BY21 och från 215 meter på BY15. Akut syrebrist, < 2 ml/l, noterades från 65-85 meters djup i hela Egentliga Östersjön. I Hanöbukten var det akut syrebrist från 70 meter, medan det uppmättes syrehalter på över 2 ml/l i Bornholmsbassängens bottenvatten. Fluorescensmätningar visade att en blomning pågick i ytlagret Skagerrak och Kattegatt.