Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 10-11, 2017

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden då svavelväte uppmättes noterades i Västra Gotlandsbassängen från 100 meters djup och i Östra Gotlandsbassängen men då enbart vid Gotlandsdjupet BY15 från 225 meters djup. Vid övriga stationer i Östra Gotlandsbassängen var syrehalterna mycket nära noll men svavelväte påträffades inte. Akut syrebrist (< 2ml/l) påträffades i alla bassänger i Egentliga Östersjön vid djup överstigande 60-70 meter.  Fosfathalten i ytvattnet var högre än normalt i Västra och Östra Gotlandsbassängen. Medan i Östra Gotlandsbassängens djupvatten, från 70 till 200 meters djup, noterades fosfathalter som var lägre än normalt. Silikathalten i hela Egentliga Östersjöns ytvatten var högre än normalt. I Skagerrak var halterna av oorganiskt kväve lägre än normalt. I övrigt var närsaltshalterna i stort normala i både Skagerrak och Kattegatt. Temperaturen i ytvattnet var normal för årstiden medan salthalten i ytvattnet var högre än normalt i Norra, Östra och Västra Gotlandsbassängen. I Skagerrak och Kattegatt pågick vårblomningen.