Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 16-17, 2017

Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden då svavelväte uppmättes noterades i Västra Gotlandsbassängen från 90 meters djup och i Östra Gotlandsbassängen, men då enbart vid Gotlandsdjupet BY15 närmast botten (235 meters djup). Vid övriga stationer i Östra Gotlandsbassängen var syrehalterna mycket nära noll, men svavelväte påträffades inte. Akut syrebrist (< 2ml/l) påträffades i alla bassänger vid djup överstigande 65-80 meter. Silikathalterna i alla områden var över eller mycket över det normala för årstiden utom i Skagerrak där den var normal. Halterna av fosfat och oorganiskt kväve i ytvattnet var normal för årstiden i hela det undersökta området. Temperaturen i ytvattnet var normal för årstiden medan salthalten i ytvattnet var något högre än normalt i Skagerrak, Kattegatt och Östra Gotlandsbassängen. Vårblomningen pågick för fullt i större delen av området.