Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 1-2, 2017

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll och halterna av svavelväte var lägre än vid förra expeditionen i december. I norra delen av västra Gotlandsbassängen (BY31) påträffades svavelväte först vid 175 meter, i övriga delen påträffades svavelväte från djup överstigande 80 meter. Vid Gotlandsdjupet var det låga svavelvätehalter närmast bottnen vid 235 meter. I Bornholmsbassängen och Hanöbukten var det akut syrebrist från 80 respektive 70 meter, dock uppmättes det vid Christiansö (BY4) höga syrehalter närmast botten vid 91 meter vilket tyder på inkommande bottenvatten. Akut syrebrist, < 2 ml/l, noterades från 70-80 meters djup i hela Egentliga Östersjön.

Samtliga närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden förutom i södra Östersjön där halterna av oorganiskt kväve var högre och i norra delen av Egentliga Östersjön där halten av fosfat var högre.  Temperaturen i ytvattnet var normalt för årstiden förutom i Bornholmsbassängen där det var något varmare. Salthalten i ytvattnet var högre än normalt i östra och västra Gotlandsbassängen samt i Arkonabassängen.