Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 37, 2016

Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad:

Sammanfattning

Temperaturen i ytvattnet var hög för årstiden, som lägst 16.5 °C i norra Egentliga Östersjön upp till nästan 20 °C i Hanöbukten. Salthalten i Västerhavet var normal för årstiden eller strax under, i Egentliga Östersjön var den normal förutom i de nordöstra delarna där den var något lägre än normalt. Skiktningar i densitet förekom på de flesta ställen men inte alls lika omfattande som tidigare under sommaren, tydligast var en haloklin i Kattegatt vid omkring 20 meter och en termoklin på ca 20 meters djup i Egentliga Östersjön. Närsalterna i form av fosfat och oorganiskt kväve (nitrat, nitrit samt ammonium) var i stort sett förbrukade i ytvattnet i hela undersökningsområdet. Först under språngskikten, framförallt de djupaste omkring 60 meter, återfanns högre koncentrationer av närsalter. Silikatkoncentrationen i ytvattnet låg på normala nivåer eller strax över i nordöstra Egentliga Östersjön. Akut syrebrist (< 2 ml/l) uppmättes redan från 60-70 meters djup i hela Egentliga Östersjön. Svavelväte uppmättes från och med 70 meters djup i Västra Gotlandsbassängen, I Östra Gotlandsbassängen närmast botten på BY15 samt på BY20 Fårödjupet från 70 meter och neråt med lite inslag av syre närmast botten och på 125 meter.