Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 41, 2016

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Temperaturen i ytvattnet var nu åter normal för årstiden och avkylningen av ytvattnet hade nu börjat, vilket var tydligt i Skagerrak och Kattegatt. Salthalten uppvisade också normala värden i hela det undersökta området. Generellt ökade närsalterna i alla områden jämfört med föregående mätningar i september vilket är normalt för årstiden. Dock noterades höga halter av oorganiskt kväve och fosfat i vissa delar av Egentliga Östersjön. Silikathalten i hela Egentliga Östersjön var fortsatt mycket över det normala. Akut syrebrist (< 2 ml/l) uppmättes på vissa stationer i Kattegatt och Öresund redan från 20 meters djup. I Egentliga Östersjön och Finska viken noterade akut syrebrist redan från 60-70 meters djup. Helt syrefria förhållanden uppmättes i Finska viken, Västra och Norra Gotlandsbassängen från djup överstigande 80-90 meter och i Östra Gotlandsbassängen intermediärt samt närmast botten. Tillföljd av en längre period av östliga och nordliga vindar samt högtrycksbetonat väder är vattenståndet lågt i hela Östersjön. Detta ger goda förutsättningar för ett nytt stort inflöde till Östersjön, vilket behövs för att förbättra syreförhållandena i Östersjöns djupvatten.

Nästa ordinarie expedition planeras starta 14:e november.