Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 49-50, 2016

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll, dock påträffades inga höga koncentrationer av svavelväte förutom i västra Gotlandsbassängen där svavelväte påträffades från djup överstigande 80 meter. Akut syrebrist, < 2 ml/l, noterades från 60-70 meters djup i hela Egentliga Östersjön. I Kattegatt och Skagerrak uppvisade samtliga närsalter halter som var lägre eller mycket lägre än normalt i hela vattenkolumnen. I Egentliga Östersjön var däremot halterna av närsalter generellt över eller mycket över det normala. Temperaturen i ytvattnet var lägre än normalt i västra, norra och östra Gotlandsbassängen och salthalten var högre än normalt i östra Gotlandsbassängen, men i övriga områden normal.