Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 3, 2023

Framför allt i Skagerrak var diversiteten av växtplankton mycket låg, i synnerhet vid den yttre stationen, Å17. I Kattegatt var antalet arter och totala cellantal högre än i Skagerrak. Bland kiselalgerna var det högst cellantal av Guinardia delicatula, medan Dinophysis norvegica* och Tripos …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad: mars 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2023

Vårblomningen var främst igång i Kattegatt, med höga cellantal av framför allt kiselalgerna Skeletonema marinoi och Thalassiosira nordenskioeldii. Även klorofylltopparna vid Fladen och Anholt (Kattegatt) dominerades av Skeletonema marinoi. Alla stationer hade liknande artsammansättning, men …

 
Typ: Rapport
Författare: Anders Torstensson, Marie Johansen
Publicerad: mars 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2023

I Kattegatt var artdiversiteten av växtplankton hög, men de totala cellantalen var låga. I Skagerrak var artdiversiteten något lägre. Allt ligger dock till rätta för vårblomning och med tanke på att den brukar starta söderifrån så blir det troligtvis så även i år när vi ser den högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2022

Diversiteten och de totala cellantal av växtplankton var relativt höga vid flertalet stationer i Västerhavet. Enda undantaget var vid Å17 där det totala cellantalet var lågt. Kiselalger dominerade överlag i cellantal och framför allt var Pseudosolenia calcar-avis vanlig i Kattegatt. Kalkalgen …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: december 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2022

Växtplanktondiversiteten var mycket låg, antalet arter var något förhöjt vid Släggö jämfört med övriga Västerhavsstationer, men de totala cellantalen var låga i hela området. Vid Släggö fanns moderata antal av kiselflagellaten Octactis speculum och dess nakna form, Dictyochales* som är potentiellt …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2022

Diversiteten av växtplankton var hög vid samtliga stationer i Västerhavet. Kiselalger dominerade överlag i cellantal och framför allt var Pseudosolenia calcar-avis vanlig. I Skagerrak förekom dinoflagellaten Dinophysis acuta* i relativt höga antal. Kalkalgen Emiliania huxleyi var vanligt …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: oktober 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2022

Diversiteten av växtplankton och totala cellantal var låga i Västerhavet, förutom vid Släggö där diversiteten var något högre. Den giftiga arten Dinophysis acuta* återfanns i relativt höga celltätheter vid Släggö. Kiselalgen Proboscia alata var annars vanligast förekommande bland de större cellerna …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: september 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2022

Analyserna utfördes ombord på fartyget R/V Svea under expeditionens gång. Vatten från integrerade djup alternativt diskreta
djup har filtrerats ner på 5μm filter och analyserats med ett rättvänt mikroskop. Metoden innebär framför allt att större celler kan identifieras medans små celler blir …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2022

Diversiteten av växtplankton var hög medan de totala cellantalen var låga i Västerhavet, förutom vid Å17 där även diversiteten var låg. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi var talrik och av kiselalgerna var Dactyliosolen fragilissimus vanligast förekommande. Det integrerade klorofyllvärdet (0-20m) …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2022

I Skagerrak och Kattegatt var både de totala cellantalen och biodiversiteten låga och små celler dominerade i de artfattiga proverna. Olika ciliater och nakna dinoflagellater var vanligast tillsammans med cryptomonader. Vid Å17 återfanns även relativt höga antal av kalkalgen Emiliania huxleyi. De …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juni 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad