Algrapport nummer 1, 2023

Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

I Kattegatt var artdiversiteten av växtplankton hög, men de totala cellantalen var låga. I Skagerrak var artdiversiteten något lägre. Allt ligger dock till rätta för vårblomning och med tanke på att den brukar starta söderifrån så blir det troligtvis så även i år när vi ser den högre artdiversiteten av framför allt kiselalger i Kattegatts jämfört med Skagerraks växtplanktonprover. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var inom det normala för månaden vid alla stationer.
Diversiteten och cellantalen av växtplankton var låga i Östersjön, med mest små celler såsom Cryptomonadales och mindre Gymnodiniales, samt olika ciliater. Tre stationer: BY4, BY15 och BY29, hade flertalet filament av cyanobakterien Aphanizomenon sp. Station BY31 hade högst diversitet, med bland annat förekomst av den toxinbildande Dinophysis acuminata*. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var inom det normala för månaden vid alla stationer.