Algrapport nummer 2, 2023

Typ: Rapport
Författare: Anders Torstensson, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Vårblomningen var främst igång i Kattegatt, med höga cellantal av framför allt kiselalgerna Skeletonema marinoi och Thalassiosira nordenskioeldii. Även klorofylltopparna vid Fladen och Anholt (Kattegatt) dominerades av Skeletonema marinoi. Alla stationer hade liknande artsammansättning, men dominansen av enskilda arter var tydligare i Kattegatt jämfört med Skagerrak (dock kunde enbart Släggö provtas denna månad). De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var högre än normalt i Kattegatt, och inom det normala spannet för Släggö.
Diversiteten och cellantalen av växtplankton var låga i Östersjön, med mest små celler såsom Cryptomonadales och mindre Gymnodiniales, samt olika ciliater. Några fåtal kedjor av Skeletonema marinoi återfanns på några av stationerna. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var något förhöjda för månaden vid alla stationer förutom de sydvästra stationerna.