Algrapport nummer 6, 2023

Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Diversiteten var generellt låg vid samtliga stationer i västerhavet. Cellantalen var däremot normala och vid Å17 var de snudd på höga med en dominans av kiselalger. Samtliga stationer i västerhavet hade höga cellantal av kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus som är vanlig på sommaren. Små celler var även vanliga vid samtliga stationer och Emiliania huxleyi var vanlig förutom vid Å17. De integrerade klorofyllhalten (0–10 samt 0–20 m) var generellt normala för månaden vid samtliga stationer.

Diversiteten och cellantalen av växtplankton var normala vid alla stationer i Östersjön med ett försommarblomningssamhälle. Flera dinoflagellatsläkten fanns med ganska höga cellantal vid de
flesta stationer, såsom Gymnodiniales och Heterocapsa rotundata, samt enstaka celler av de toxinbildande Dinophysis norvegica* och D. acuminata*. Av de sommarblommande filamentösa cyanobakterierna var Aphanizomenon flosaquae mycket vanlig, främst i de norra och östra delarna av Östersjön, men återfanns i samtliga prover. Även mindre mängder av Nodularia spumigena* fanns på samtliga stationer. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var generellt över det normala för månaden vid flertalet stationer, förutom vid de södra stationerna där det var normalt. De provtagna fluorescenstopparna visade på en artsammansättning liknande provet tagit från slagprovet (0–10 m) fast med signifikant mindre andel filamentösa cyanobakterier.