Algrapport nummer 4, 2023

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Vid Å17 i yttre Skagerrak var växtplanktondiversiteten hög med den för fisk potentiellt skadliga flagellaten Pseudochattonella*, kiselalgen Guinardia delicatula och cryptomonadales som de mest talrika organismerna. Vid Släggö var diversiteten mycket låg med högst cellantal av cryptomonadales och ciliater. G. delicatula fanns i högst cellantal av kiselalgerna och Tripos muelleri av dinoflagellaterna. I Kattegatt var växtplanktondiversiteten högre vid N14 Falkenberg än vid Anholt E, men G. delicatula hade höga cellantal vid båda stationer. Den potentiellt giftiga dinoflagellaten Dinophysis norvegica* fanns i förhöjda cellantal vid N14 Falkenberg. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var över det normala för månaden vid Å17, i övrigt inom det normala.
Diversiteten och cellantalen av växtplankton var höga vid alla stationer i Östersjön och vid toppen av vårblomningen, förutom vid BY5. Vid BY5 var mängden av kiselalger generellt låg men det fanns gott om dinoflagellaterna Peridiniella catenata och Gymnodiniales. Vid de andra stationerna dominerade Skeletonema marinoi mer eller mindre tillsammans med Chaetoceros wighamii, flera andra Chaetoceros-arter samt andra släkten. Toxinproducerande arter var få till antalet i Östersjön. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var normala för månaden vid alla stationer.