Algrapport nummer 3, 2023

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Framför allt i Skagerrak var diversiteten av växtplankton mycket låg, i synnerhet vid den yttre stationen, Å17. I Kattegatt var antalet arter och totala cellantal högre än i Skagerrak. Bland kiselalgerna var det högst cellantal av Guinardia delicatula, medan Dinophysis norvegica* och Tripos muelleri var vanligast av de observerade dinoflagellaterna. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi fanns med förhöjda cellantal i Kattegatt. De integrerade klorofyllhalterna var generellt låga, men ändå inom det normala för månaden i hela området. Bara vid Släggö i Kattegatt var det integrerade värdena (0–10 och 0–20 m) under det normala.Diversiteten och cellantalen av växtplankton var låga vid de flesta stationerna i Östersjön, med undantag av de två södra där man kunde ana att vårblomningen var i startgroparna; BY2 och BY5. Annars var det några, eller få, kedjor av kiselalgen Skeletonema marinoi och mest små celler såsom Cryptomonadales och mindre Gymnodiniales, samt olika ciliater och koloniformande cyanobakterier. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var normala för månaden vid alla stationer förutom vid BY2 där koncentrationerna var lägre än normalt.