Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Klimatet har en direkt påverkan på skogen och därmed även skogsbruket. Ett varmare klimat kan leda till en längre växtsäsong och en ökad skogstillväxt. Ett förändrat klimat medför även ökade risker för skador på skogen. Genom att delta i SMHIs kurs i klimatanpassning och klimatförändringar kan …

Senast uppdaterad:

Skydda din verksamhet under åsksäsongen

Blixtar och dunder! Nu är åsksäsongen igång, och med abonnemangstjänsten SMHI Väderlarm hinner du förbereda dig och planera förebyggande åtgärder för att minimera den påverkan ett blixtnedslag kan ha för din verksamhet.  Väderlarmspaketet för åska och blixt är uppdaterat för att ge dig ännu …

Senast uppdaterad:

Välj rätt modelltyp för luftkvalitetsberäkningar i tätortsmiljö

I takt med urbanisering och förtätning i städer ökar behovet av bra underlag för att minska luftkvalitetsproblem. Reflab – modeller har nu tagit fram en vägledning som stöd i valet av modelltyp vid beräkningar av luftkvalitet i tätortsmiljöer.

Senast uppdaterad:

SMHI har analyserat klimatrisker och möjligheter för SPPs fastigheter

Fastighetssektorn är en av de sektorer i Sverige som kommer möta utmaningar på grund av klimatförändringarna. Stigande temperaturer och ökad nederbörd medför risker på exempelvis byggnadsmaterial och översvämningsrelaterade skador. SPP Fastigheter gav SMHI i uppdrag att genomföra en analys av hur …

Senast uppdaterad:

Strategisk skyfallsplan klar för Borås Stad

Som ett steg i Borås Stads klimatanpassningsarbete, har SMHIs konsultverksamhet under hösten och våren hjälpt till med arbetet att kartera skyfallsrisker och ta fram en principiell åtgärdsplanering för hantering av skyfallsriskerna i staden. Helhetsgreppet om skyfallsrisken gör det möjligt för …

Senast uppdaterad:

SMHI föreläser om risker för fastigheter i ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat kan medföra ökad risk för skador på byggnader. Vilka är riskerna och hur kan fastighetsägare hantera dessa och förbereda sig? Det är frågor som SMHI lyfter på Nordbygg på Stockholmsmässan 26 april.  

Senast uppdaterad:

20 år av expertsamarbete om utsläpp

Det började med en overhead-presentation från Naturvårdsverket med ett förslag att IVL, SMHI och SCB skulle samarbeta kring att kartlägga och rapportera luftemissioner. Ett samarbete som till en början inte var helt självklart, men SMED har nu funnits i 20 år och bidrar med viktiga underlag för …

Senast uppdaterad:

Vindklimat kartlagt för ny stadsdel i Malmö

Malmö stad planerar för en ny stadsdel i Västra Hyllie i Malmö och gav SMHI i uppdrag att kartlägga vindklimatet för området. Under 2021 genomfördes en vindkomfortstudie för den planerade bebyggelsen i området, för att i ett tidigt skede i planeringsprocessen se hur den lokala vindmiljön kan …

Senast uppdaterad:

Höga halter av PM10 under senvintern

Den senaste tiden har halten av partiklar (PM10) varit mycket hög i delar av Sverige. Detta är ett fenomen som ofta inträffar på senvintern. 

Senast uppdaterad:

SMHIs klimatexpertis ett stöd i hållbarhetsrapporteringen

I EUs handlingsplan för att uppnå klimatmålen och hålla nere den globala uppvärmningen är taxonomiförordningen och disclosureförordningen viktiga pusselbitar. Nya regler började tillämpas 1 januari 2022, och fler regler kommer tillkomma framöver.  Detta innebär att det ställs nya krav på …

Senast uppdaterad:
År
Månad