Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Välj rätt modelltyp för luftkvalitetsberäkningar i tätortsmiljö

I takt med urbanisering och förtätning i städer ökar behovet av bra underlag för att minska luftkvalitetsproblem. Reflab – modeller har nu tagit fram en vägledning som stöd i valet av modelltyp vid beräkningar av luftkvalitet i tätortsmiljöer.

Senast uppdaterad:

SMHI har analyserat klimatrisker och möjligheter för SPPs fastigheter

Fastighetssektorn är en av de sektorer i Sverige som kommer möta utmaningar på grund av klimatförändringarna. Stigande temperaturer och ökad nederbörd medför risker på exempelvis byggnadsmaterial och översvämningsrelaterade skador. SPP Fastigheter gav SMHI i uppdrag att genomföra en analys av hur …

Senast uppdaterad:

Strategisk skyfallsplan klar för Borås Stad

Som ett steg i Borås Stads klimatanpassningsarbete, har SMHIs konsultverksamhet under hösten och våren hjälpt till med arbetet att kartera skyfallsrisker och ta fram en principiell åtgärdsplanering för hantering av skyfallsriskerna i staden. Helhetsgreppet om skyfallsrisken gör det möjligt för …

Senast uppdaterad:

SMHI föreläser om risker för fastigheter i ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat kan medföra ökad risk för skador på byggnader. Vilka är riskerna och hur kan fastighetsägare hantera dessa och förbereda sig? Det är frågor som SMHI lyfter på Nordbygg på Stockholmsmässan 26 april.  

Senast uppdaterad:

20 år av expertsamarbete om utsläpp

Det började med en overhead-presentation från Naturvårdsverket med ett förslag att IVL, SMHI och SCB skulle samarbeta kring att kartlägga och rapportera luftemissioner. Ett samarbete som till en början inte var helt självklart, men SMED har nu funnits i 20 år och bidrar med viktiga underlag för …

Senast uppdaterad:

Vindklimat kartlagt för ny stadsdel i Malmö

Malmö stad planerar för en ny stadsdel i Västra Hyllie i Malmö och gav SMHI i uppdrag att kartlägga vindklimatet för området. Under 2021 genomfördes en vindkomfortstudie för den planerade bebyggelsen i området, för att i ett tidigt skede i planeringsprocessen se hur den lokala vindmiljön kan …

Senast uppdaterad:

Höga halter av PM10 under senvintern

Den senaste tiden har halten av partiklar (PM10) varit mycket hög i delar av Sverige. Detta är ett fenomen som ofta inträffar på senvintern. 

Senast uppdaterad:

SMHIs klimatexpertis ett stöd i hållbarhetsrapporteringen

I EUs handlingsplan för att uppnå klimatmålen och hålla nere den globala uppvärmningen är taxonomiförordningen och disclosureförordningen viktiga pusselbitar. Nya regler började tillämpas 1 januari 2022, och fler regler kommer tillkomma framöver.  Detta innebär att det ställs nya krav på …

Senast uppdaterad:

Håll koll på tjällossningen för att planera smartare

Skogssektorn påverkas ständigt av väder, vatten och klimat. SMHI kan hjälpa dig fatta bra beslut i planeringsprocessen för att få ett effektivt och hållbart arbete med avverkning, skogsvård och markberedning.

Senast uppdaterad:

Ny normalperiod för SMHI Graddagar, SMHI Energi-Index och SMHI Kyl-Index

Normalperioder används för att spegla ett normalt klimat. SMHI Fastighet byter normalperiod från 1981-2010 till 1991-2020 vid månadsskiftet mars/april 2022. I samband med förändringen införs även dynamiska normalvärden.

Senast uppdaterad:
År
Månad