Vindklimat kartlagt för ny stadsdel i Malmö

Malmö stad planerar för en ny stadsdel i Västra Hyllie i Malmö och gav SMHI i uppdrag att kartlägga vindklimatet för området. Under 2021 genomfördes en vindkomfortstudie för den planerade bebyggelsen i området, för att i ett tidigt skede i planeringsprocessen se hur den lokala vindmiljön kan komma att påverkas. 

Västra Hyllie är redan idag ett vindutsatt område då det rör sig om en stor öppen plats beläget på den skånska slätten med kusten knappa fem kilometer bort. Ett förslag för bebyggelse och infrastruktur var framtaget, men dess genomförbarhet behövde utredas avseende bland annat vindförhållanden.

En vindstudie hjälper till att identifiera problemområden och även att förstå hur olika utformningar kan förstärka eller ge lä för vinden, säger Magnus Asp, produktansvarig Lokalklimat SMHI.

SMHIs vindstudie en viktig del i planeringen

Med hjälp av CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics) beräknades vindens rörelsemönster och styrka i den planerade bebyggelsen. Resultatet av vindstudierna för Västra Hyllie har sedan använts för utformningsprocessen för de aktuella områden som har studerats.

Hyllie är ett av Malmös största stadsutvecklingsområden. Stadsbyggnadskontoret i Malmö tar nu fram ett planprogram för den västra delen av Hyllie. Ett gott mikroklimat är en viktig del av stadens kvaliteter. Eftersom Hyllie är relativt vindutsatt är SMHIs vindstudie en mycket viktig utredning i planarbetet, förklarar Jan Rosenlöf, arkitekt på Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.
Vindstudie Västra Hyllie
Bilden visar strukturförslaget för västra Hyllie och vindens förstärkning vid västlig vind. Färgskalan i bilden anger förstärkningsfaktorn. Ljusorange färg innebär att vinden är lika stark som på ett öppet fält. Orange och röd färg innebär att vinden är starkare och blå/grön/gul färg att vinden är svagare. Förstora Bild