Välj rätt modelltyp för luftkvalitetsberäkningar i tätortsmiljö

I takt med urbanisering och förtätning i städer ökar behovet av bra underlag för att minska luftkvalitetsproblem. Reflab – modeller har nu tagit fram en vägledning som stöd i valet av modelltyp vid beräkningar av luftkvalitet i tätortsmiljöer.

Allt fler frågor uppkommer om hur ny bebyggelse och ökad förtätning i städer påverkar stadsluften. På det sätt städer utvecklas idag innebär det ofta sämre ventilerade gaturum och en större trafikbelastning. Med hjälp av detaljerade beräkningar av trafikens utsläpp och dess spridning i gaturummet går det att ta fram relevanta underlag för genomtänkt planering av stadsutformningen.

Bilkö

I Reflab – modellers nyframtagna vägledning för val av rätt modelltyp för spridningsmodellering beskrivs tre vanligt förekommande modelltyper i tätortsmiljö.

Sven Kindell
Tillsammans med en guide med vägledande frågor och ett antal illustrerade exempel på bebyggelsesituationer får beställaren ett bra underlag för val av modelltyp för just sin tätortsmiljö, säger Sven Kindell, projektledare på Reflab för luftkvalitet – modeller på SMHI.