20 år av expertsamarbete om utsläpp

Det började med en overhead-presentation från Naturvårdsverket med ett förslag att IVL, SMHI och SCB skulle samarbeta kring att kartlägga och rapportera luftemissioner. Ett samarbete som till en början inte var helt självklart, men SMED har nu funnits i 20 år och bidrar med viktiga underlag för nationellt och internationellt luft- och klimatarbete.

SMED, Svenska MiljöEmissionsData, är idag ett konsortium där, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) samarbetar. SMEDs arbete syftar till att ta fram Sveriges officiella utsläppsstatik som bland annat rapporteras internationellt till EU- och FN-organ. Endast en part skulle inte kunna klara av att ta fram allt  som behövs, utan det kräver ett etablerat samarbete mellan flera parter. Konsortiet stödjer Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i detta viktiga och mycket omfattande arbete.

Löpande uppföljning och utvecklingsarbete

Sedan start har SMHI haft en administrativ roll i SMED där vi ansvarar för alla avtal med de båda beställarna Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samt fördelar intäkterna mellan de fyra leverantörerna. För SMHIs del handlar det även om ett arbete inom sakområdena Luft och Klimat samt Vatten.

Utsläpp från fabrik vid öppet vatten

Inom SMED Luft och Klimat bidrar SMHI med geografisk fördelning av utsläppen till internationell rapportering enligt EU:s takdirektiv och konventionen för långväga transporterade föroreningar LRTAP. Arbetet genomförs årligen och redovisas bland annat på den nationella emissionsdatabasen.

Vad gäller SMED Vatten ansvarar SMHI bland annat för att ta fram dataunderlag till internationell rapportering av utsläpp av näringsämnen till vatten och belastning på havet. Sjöfartens nationella utsläpp följs upp av SMHI genom att noggrant titta på fartygens lägen och hastighet. SMHI deltar även i flera utvecklingsprojekt med syfte att förbättra beräkningsmetoder och modeller, samt ta fram bättre data om utsläpp från enskilda avlopp och reningsverk. Dessutom arbetar SMHI inom SMED Vatten med den fördjupade uppföljningen av miljömålet ”’Ingen övergödning”’, genom att ta fram konsistenta tidsserier av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav.

Sten Lindell
Inom konsortiet samarbetar vi nu, efter 20 års erfarenhet, väldigt bra med en etablerad styrgrupp, programledningsgrupp och gemensamma projektarbeten. Även dialogen mellan beställarna Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är mycket väl fungerande, säger Sten Lindell, SMHI, ansvarig för SMEDs avtalsprocess.

 

Mer om hur SMED började och konsortiets arbete de senaste 20 åren på IVLs webbplats.