SMHI har analyserat klimatrisker och möjligheter för SPPs fastigheter

Fastighetssektorn är en av de sektorer i Sverige som kommer möta utmaningar på grund av klimatförändringarna. Stigande temperaturer och ökad nederbörd medför risker på exempelvis byggnadsmaterial och översvämningsrelaterade skador. SPP Fastigheter gav SMHI i uppdrag att genomföra en analys av hur pågående klimatförändringar påverkar deras fastighetsbestånd.

SPP ville med analysen få en djupare förståelse för vilka fysiska risker fastigheterna står inför samt arbeta med att förebygga klimatrisker.

Klimatindikatorer användes i analysarbetet

En klimatindikator presenterar en parameter som mätts under lång tid. Genom att titta på klimatindikatorer som till exempel värmebölja, går det att koppla påverkan av klimatförändringar till olika typer av verksamheter. I uppdraget gjordes urvalet av indikatorer utifrån riktlinjer i EU:s taxonomi och deras relevans för fastigheter.

SMHI använde i uppdraget klimatdata som bearbetats till olika klimatindikatorer, och den geografiska positionen för SPP:s fastigheter kopplades till storleken på förändringen i indikatorerna. På så sätt möjliggjordes en bedömning om vad som kan anses vara en liten, medel eller stor förändring i en viss indikator (riskskala 1–3) jämfört med dagens klimat och därmed ge en indikation på klimatrisker.

Underlaget har varit till stor användning och ligger till grund för vårt arbete med klimatrisker, säger Henrik Svensson, Fastighetsutvecklingschef på Storebrand Fastigheter AB som förvaltar SPP Fastigheter.
Översikt fysiska klimatrisker Arlanda 2:11
Översikt av resultat för Arlanda 2:11. I analysen av indikatorer användes resultat från två olika möjliga framtida utvecklingsvägar för växthusgaser i atmosfären, så kallade RCP-scenarier. Tidsperspektivet för analysen var 2050. I projektet representeras år 2050 av scenarierna för tidsperioden 2041–2070. Detta då klimategenskaper vanligtvis presenteras som medelvärden för en 30-årsperiod. Förstora Bild

Fastighetsspecifika bedömningar

SMHI har även gjort en bedömning av risk för översvämning för SPP:s fastighetsbestånd genom att analysera lågpunkter, flödesvägar och stigande havsnivåer.

Analys av lågpunkter och flödesvägar är en topografisk analys som inte tar hänsyn till markens infiltrationskapacitet, befintliga dagvattennät eller andra inbyggda åtgärder som finns i landskapet för att styra vattenflödena åt ett vist håll. Resultaten ska därför endast ses som en indikation på vilka fastigheter som kan behöva utredas vidare, säger Jessica Lovell, projektledare, SMHI.

Resultatet av riskanalysen för översvämningen visas på en karta och förslaget för exempelvis en av fastigheterna var att en fördjupad analys genomförs och att förebyggande åtgärder undersöks.

Karta som visar risker för översvämningar
Risken för översvämning vid kraftig nederbörd bedöms mycket hög för en av fastigheterna. Det finns en trolig bildning av flödesvägar och lågpunkter runt fastigheten som riskerar att vattenfyllas vid stora regnmängder. Förstora Bild