Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Vattenskyddsområde – för skydd av råvattnet

Långsiktig tillgång till dricksvatten av god kvalitet kräver skydd av råvattnet och vattentäkterna. SMHI erbjuder lokalt anpassade riskbedömningar för sjöar och vattendrag, som underlag för beslut om avgränsning av vattenskyddsområde och eventuella föreskrifter. 

Senast uppdaterad:

SMHI är med och uppmärksammar internationell flytvästkampanj

Årligen omkommer ett trettiotal människor i samband med fritidsbåtsolyckor i Sverige. I genomsnitt saknar hela 85 procent flytväst när de hittas.

SMHI uppmärksammar den internationella flytvästkampanjen Wear It som startar den 21 maj.

Senast uppdaterad:

Åsksäsongen är igång och SMHIs kundanpassade väderlarm är redo för blixtnedslag

Under hösten 2020 införde SMHI nya bakomliggande system för tjänsten och lanserade ett nytt kundgränssnitt för Väderlarm som nu kompletterats med funktionalitet för åska och blixt. Åsksäsongen startade den 15e april efter en lång testperiod.

Senast uppdaterad:

Kartläggning av näringsämnen till Storsjön ger grund för effektiv åtgärdsplan

Storsjön vid Sandviken i Gävleborgs län har sedan länge haft problem med övergödning. Med hjälp av SMHIs beräkningsmodeller har områden med hög näringsämnesbelastning identifierats och förslag på åtgärder tagits fram i syfte att förbättra den ekologiska statusen.

Senast uppdaterad:

Ansök om stöd för säkrad dricksvattentillgång

På länsstyrelsernas hemsidor finns just nu möjlighet att ansöka om Stöd för säkrad dricksvattentillgång. Kommuner och kommunala bolag kan ansöka om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten.

Senast uppdaterad:

Så kan SMHI hjälpa kommuner med naturvård

Det finns fortfarande tid för kommuner att ansöka om bidrag till Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsningen, LONA.  Sista dagen för ansökan är den 12 april 2021 för projekt som startar under 2021. SMHI har lång erfarenhet av lokaliseringsutredningar för att hitta de bäst lämpade platserna …

Senast uppdaterad:

SMHIs kundanpassade väderlarm utökas med ny funktionalitet

SMHI Väderlarm är en abonnemangsbaserad tjänst för bolag med känslig verksamhet. Under hösten 2020 införde SMHI nya bakomliggande system för tjänsten och lanserade ett nytt kundgränssnitt för Väderlarm blåst och snö. Nu införs ytterligare funktionalitet när Väderlarm blixt och åska släpps lagom …

Senast uppdaterad:

Oceanografiska mätningar viktigt underlag inför etablering av avsaltningsverk

I Östhammar kommun har dricksvatten blivit en bristvara. Gästrike Vatten AB, som ansvarar för vattenförsörjningen i området, utreder nu möjligheten att täcka delar av det framtida dricksvattenbehovet med hjälp av en avsaltningsanläggning vid kusten kring Öregrund. SMHI har utfört temperatur-, salt- …

Senast uppdaterad:

Möjlighet till samskapande när SMHI följer upp kvalitet och nytta med skogstjänster

SMHIs tjänst Bärighetsindex underlättar vid planering av avverkning, gallring och andra skogåtgärder där tunga maskiner används, genom att ge prognoser på produktionsförhållanden i skogen. För att säkerställa att tjänsten tillgodoser användarens behov har SMHI arbetat aktivt med att följa upp …

Senast uppdaterad:

Skräddarsydd tjänst ger beslutsunderlag kring vattenförsörjning

SMHI Aqua är en ny användarvänlig webbaserad tjänst för dricksvattenproducenter och andra aktörer som hanterar vattenresurser, vilket möjliggör beslutsstöd för en hållbar vattenförsörjning.

Senast uppdaterad:
År
Månad