Projekt i slutfasen för utredning av luftmiljö i Bosnien och Hercegovina

Under hösten 2022 slutför SMHI biståndsprojektet IMPAQ i Bosnien och Hercegovina, lett av Naturvårdsverket och finansierat av Sveriges ambassad. IMPAQs syfte är bland annat att bättre förstå anledningarna till att luftkvaliteten är så dålig i flera städer, framförallt under vintern. Projektet, som drivits i dryga 4 år, har fokuserat på städerna Sarajevo, Zenica, Tuzla, Banja Luka, Bijeljina och Brod.

I projektet har först olika typer av information kopplat till ustläppsdata av luftföroreningar samlats in. Här har SMHI jobbat nära ihop med kommuner och de två meteorologiska instituten FHMZ och RHMZ. Även flertalet lokala partners har engagerat sig, trots att dessa resurser ofta har ett brett ansvar för många fler frågor än luftkvalitet.

Industri i Zenica.
Industri i Zenica.

– Metodiken för att samla ihop och uppdatera en databas med luftföroreningars utsläppsdata behöver förbättras i Bosnien och Hercegovina, och där har Sveriges rutiner och arbetssätt fungerat som en inspiration, säger Olivier Tasse, produktchef för internationella slutkunder inom luftmiljö på SMHI.

Ny metodik för förädling av utsläppsdata

Utsläppsdatan för Sarajevo och Banja Luka har efter insamling fortsatt att förädlas med hjälp av en ny metodik.  Ett exempel på det är att urbana markanvändningsklasser och befolkningsdata från CAMS Urban Atlas kombinerades med lokal statistik för utsläppsdata för att göra en förbättrad kartläggning av utsläpp från lokalskalig uppvärmning.

­– Just geografisk information om var utsläppen sker är viktigt för att jobba med kartläggning av luftkvalitet, och det saknas ofta i länder som inte kommit lika långt i arbetet med utsläppsdata, förklarar Olivier Tasse.

Vy över Sarajevo
Sarajevo

Den andra metodikförbättringen som utfördes gällde kartläggning av trafikemissioner, där bland annat vägars vägklass kombinerades med grov lokal statistik om fordonsflottan och några trafikmätningar, tillsammans med emissionsberäkningar från ett verktyg som kallas Copert. Framtagandet av geografiskt fördelade utsläppsdata för vägtrafik och småskalig uppvärmning har gjort det möjligt att sedan modellera spridning av luftföroreningar i Sarajevo och Banja Luka.

MATCH för modellering av luftmiljön

SMHIs spridningsmodell MATCH har använts för att modellera luftmiljön i de två städerna. MATCH-modellen kan hantera komplex meteorologi och så kallade inversioner. Sarajevo ligger i en relativt djup dal med vanligen låga vindhastigheter. Inversioner sker ofta under hösten och vintern och luften lägger sig då som ett lock över staden, vilket leder till mycket dålig luftkvalitet när föroreningarna inte ventileras iväg. 

Statistisk analys för utvärdering av utsläppskällor

Parallellt med arbetet kring utsläppsdata och spridningsmodellering har SMHI upphandlat en leverantör för en mätkampanj under vintermånaderna. Mätningar av små partiklar, PM2.5, gjordes under vintern 2020 – 2021 i de utvalda städerna och igen under vintern 2021 – 2022 i de två huvudstäderna. Partiklarna mättes på dagliga filterprov och analyserades sedan närmare för att se vilka ämnen de bestod av.

Banja Luka
Banja Luka

Med en så kallad receptormodell har SMHI gjort en statistik analys för att utvärdera vilka utsläppskällor som bidragit till partikelhalterna vid olika dagar. Genom att veta ungefär hur den kemiska profilen ser ut för olika utsläppskällor, tillsammans med partikelmätningar, väderdata och samhällsaktivitet (vilka dagar som är helgdagar, lov och så vidare) fås ett bra underlag för en källfördelning. Det är särskilt viktigt att veta vilka utsläppssektorer som bidrar mest de dagar då halterna är som högst, så akuta åtgärder kan sättas in där de gör störst nytta.

Slutsatser från studierna

Slutsatser från studierna kan sammanfattas med att under höst- och vinterperioderna:

  • är föroreningsnivåerna av partiklar, både PM2.5 och PM10, bland de värsta i Europa. Småskalig uppvärmning (eldning av kol och ved) har en otroligt stor betydelse här.
  • fortsätter svaveldioxid (SO2) att vara en viktig förorening i Bosnien. Den kommer från eldning av brunkol både i småskalig uppvärmning och större förbränningsanläggningar.
  • är kväveoxider (NOx) också en viktig förorening, dock mest i Sarajevo, den största staden i Bosnien. 

Vissa investeringar för energieffektivisering pågår i Bosnien och en förbättring kan förväntas vad gäller utsläppen från småskalig uppvärmning. De meteorologiska förutsättningarna med längre perioder av inversioner är dock fortsättningsvis ett bekymmer. Med hjälp av meteorologiska mätningar och prognoser samt luftkvalitetsmätningar kan dessa perioder identifieras tidigt. Detta gör att akuta åtgärder kan sättas in och att allmänheten kan informeras om att sämre luftkvalitet är att vänta de kommande dagarna.

– I november kommer SMHI tillsammans med Naturvårdsverket att arrangera en workshop i Sarajevo för att presentera resultatet till lokala samarbetspartners och intressenter. Ett spännande projekt når sitt slut men arbetet för förbättrad luftkvalitet i Bosnien fortsätter, avslutar Olivier Tasse.