Screening visar klimatrisker för kyrkor

På uppdrag av Svenska kyrkan kommer SMHI att titta närmare på vad klimatförändringen kan innebära för Svenska kyrkans byggnader och mark. Genom så kallad klimatscreening kommer SMHIs konsulter att undersöka till exempel risk för påverkan vid klimateffekter som kraftiga regn, stigande havsnivå och ytterligare ett antal klimateffekter.

Syftet med en screening är att identifiera klimatrelaterade risker utifrån utsläppsscenarier framtagna av FN:s klimatpanel IPCC, i vilken grad en fastighet kan komma att bli utsatt för dessa risker, samt ge en grund för fortsatt arbete med klimatanpassning. Resultatet kan även nyttjas som underlag för hållbarhetsrapportering. Tjänsten kommer att uppdateras allteftersom det kommer nya underlag, nya klimatdata och nya krav på hållbarhetsrapportering.

Strängnäs kyrka
I dagsläget äger Svenska kyrkan cirka 3 400 kyrkobyggnader, omkring 16 000 andra byggnader och 4 400 markobjekt. Här arkivbild på Strängnäs kyrka.

SMHI och Svenska kyrkan skriver avtal på tre år

SMHI har anlitats av Svenska kyrkan att analysera byggnader och markobjekt. Ramavtalet kommer att gälla under tre års tid och innebär att församlingar och pastorat har möjlighet att beställa screeningar. I dagsläget äger Svenska kyrkan cirka 3 400 kyrkobyggnader, omkring 16 000 andra byggnader och 4 400 markobjekt. 

Klimatförändringen innebär stora utmaningar för våra kyrkor, kyrkogårdar och kulturföremål och vi vill med denna screeningsmöjlighet, tillsammans med en framtagen internutbildning, stötta församlingar och pastorat i arbetet med klimatanpassning, säger Emilia Bergius, klimathandläggare och projektledare, Strängnäs stift.

 

Expertis inom klimat

SMHI har en djup kunskap om klimatmodellering, klimatscenarion, och att omsätta klimatinformation i faktisk tillämpning, till exempel analys av klimatrisker, och hur dessa kan adresseras. I projektet med Svenska kyrkan kommer SMHI bland annat att titta på risk för påverkan vid kraftiga regn, stigande havsnivåer och förändring i ett antal klimatindikatorer som beskriver förändringar i klimatet som till exempel förekomsten av värmeböljor.

Det känns fantastiskt roligt att Svenska kyrkan valt att gå vidare med oss. Vi hoppas att screeningarna ska ge en tydligare bild av vilka åtgärder som behöver prioriteras och därmed bidra till att klimatpåverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnader minskar, säger Jessica Lovell, produktansvarig, SMHI.