Upphovsrätt

Allt material från SMHI, såväl meteorologisk, hydrologisk eller oceanografisk information som observationer eller prognoser som redaktionellt material, skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen).

Upphovsrättslagen gäller både om materialet förekommer i betaltjänster och öppet material på SMHIs hemsida, smhi.se. Det innebär att all återgivning eller kopiering av materialet kräver upphovsrättsinnehavarens, d v s SMHIs, tillstånd.

Statistikuppgifter samt uppgifter i tabeller med mera utgör utdrag ur SMHIs databaser vilkas innehåll är skyddade enligt 49 § upphovsrättslagen. Återgivande av dessa uppgifter för annat än privat ändamål får endast ske efter överenskommelse med SMHI.

SMHIs öppna data omfattas av särskilda villkor och riktlinjervillkor och riktlinjer.

Material från SMHIs tjänster får endast användas för privat bruk. Allt annat användande, kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet såsom skapande av nya meteorologiska sammanställningar, produkter eller tjänster, fordrar upphovsrättsinnehavarens, d v s SMHIs, skriftliga tillstånd.

Även om man fått tillstånd att använda materialet från SMHI så får materialet endast användas för det ändamål som omfattas av tillståndet. När det gäller köpta tjänster eller produkter så får materialet endast användas i enlighet med det ingångna avtalet eller i enlighet med det sammanhang i vilket tjänsten eller produkten förvärvats. Källa till materialet skall alltid tydligt anges i enlighet med god sed.

Länkning till smhi.se är tillåten om det rör sig om fullständig länkning d v s länkar som  förflyttar besökaren helt till smhi.se. Länkning till enskilda sidor eller till enskilda objekt under smhi.se där materialet visas integrerat i en annan webbsida är inte tillåten.

Adress:
Juridiskt meddelande
Copyright SMHI
601 76 NORRKÖPING, Sverige