Avslutade projekt inom meteorologisk forskning

Den meteorologiska forskningen bedrivs inom många olika projekt, ofta med omfattande internationella samarbeten. På den här sidan samlar vi de projekt som avslutats. 

Listan med avslutade projekt sorteras i bokstavsordning. 

BioDiv-Support

BioDiv-Support: Scenario-baserat beslutsstöd för policyplanering och anpassning till framtida förändringar av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

DNICast

För att producera el effektivt genom termisk solkraft behövs det prognoser av den direkta solinstrålningen. Mängden av instrålningen påverkas genom atmosfäriska aerosol och moln. Idag används det olika prognosmetoder med olika för- och nackdelar. I det här projektet utvecklas ett portfolio av …

G.I.Nord - “Grön infrastruktur och klimat i nordiska städer”

Syntesprojektet G.I.Nord syftar till att identifiera kunskapsluckor och praktiska behov samt hinder för en effektiv implementering av Urban Grön Infrastruktur (UGI) som redskap för klimatanpassning vid urban planering. Tillsammans med aktörer i den urbana sektorn och expertis inom UGI, tas …

GreenInUrbs – Ansats för grön infrastruktur

Miljö- och sociala aspekter vid undersökning och hantering av stadsnära skogar (COST-programmet FP1204). Grön infrastruktur (GI) har nyligen fått en framträdande plats inom planering på regional och lokal skala. Syftet med programmet GreenInUrbs är att öka förståelsen för stadsskogsbrukets …

HazardSupport – Riskbaserat beslutsstöd för framtidens naturolyckor

HazardSupport är ett femårigt projekt (2015-2020) med de övergripande målen att identifiera problem som kan uppstå vid klimatanpassningsarbete, studera om dialogen kan överbygga svårigheter att genomföra klimatanpassning samt se huruvida det är möjligt att anpassa forskningen så att den tar fram …

IMPREX

Framtidens hydrologiska extremer kan komma att avvika mycket från dagens verklighet och vara svåra att förutspå. Målet med IMPREX (Improving predictions and management of hydrological extremes) är att hjälpa till att minska Europas sårbarhet för hydrologiska extremer genom en bättre förståelse av …

Modellering av nedisning och produktionsförluster för vindkraft

Projektet ska optimera väderprognosmodellernas förmåga att beräkna nedisning och produktionsförlust hos vindkraftverk vid nedisningsförhållanden.

ParCur-projektet – Undersökning av utsläpp av partiklar och sot och dess påverkan på luftkvaliteten i Curitiba

Staden Curitiba i delstaten Paraná i Brasilien har en lång tradition av hållbar stadsplanering och innovativa stadskoncept. ParCur är ett bilateralt samarbetsprojekt mellan Sverige och Brasilien med målsättning att kvantifiera och försöka reducera negativa effekter av urban expansion och förtätning …

SCARP - Frisk luft i Sverige

Kunskap om aerosoler är av stor betydelse då de har negativ inverkan på människors hälsa och dessutom spelar en viktig roll i jordens klimat. Vår forskning inom forskningsprogrammet SCARP ökade kunskaperna om hur partikulära luftföroreningar sprids. SCARP pågick år 2006-2013. 

UERRA – Uncertainties in Ensembles of Regional ReAnalyses – Osäkerheter i regionala omanalysensembler

UERRA är ett EU-projekt inom sjunde forskningsprogrammet som ska göra åter-/omanalyser av historiska data över Europa och angränsande områden.

Urban SIS – Klimatinformation för europeiska städer

Urban SIS testar ett koncept för en sektoriell informationstjänst (Sectorial Information Service, SIS) riktat mot infrastruktur- och sjukvårdssektorerna i europeiska städer, med det övergripande målet att utveckla och demonstrera sätt att skala ned klimatinformation och påverkansindikatorer till …

VINDRAD+ Kompletteringsradar som metod för att minska konflikten mellan väderradar och vindkraftverk

VINDRAD+ skapar förutsättningar för en utökad byggnation av vindkraftverk nära en väderradar genom att upprätta en kompletteringsradar.

Vindkraftsfilter för väderradar

Projektet kommer att undersöka möjligheterna att implementera vindkraftsfilter i moderniserade väderradaranläggningars signalbehandlare.