G.I.Nord - “Grön infrastruktur och klimat i nordiska städer”

Syntesprojektet G.I.Nord syftar till att identifiera kunskapsluckor och praktiska behov samt hinder för en effektiv implementering av Urban Grön Infrastruktur (UGI) som redskap för klimatanpassning vid urban planering. Tillsammans med aktörer i den urbana sektorn och expertis inom UGI, tas kunskaper och erfarenheter fram för en mer effektiv och ökad användning av UGI med syfte att klimatsäkra svenska städer.

Paris-överenskommelsen och den nya urbana agendan (”New Urban Agenda”) lägger grunden för hur världens länder ska minska utsläppen av växthusgaser och anpassa till de effekter som klimatförändringen för med sig. En viktig åtgärd är att stödja innovativa gröna initiativ. Urban Grön Infrastruktur (UGI) har i det sammanhanget blivit alltmer uppmärksammat som en kostnadseffektiv anpassningsåtgärd. UGI ger kommuner möjligheter att öka försörjningen av ekosystemtjänster. Samtidigt kan UGI medföra många positiva effekter på invånarnas hälsa, ekonomi, miljö och generellt för hela samhället.

G.I.Nord berör nödvändigheten för samhället att minska de negativa effekterna av klimatförändringen genom adekvata anpassningsåtgärder. Vår metod syftar till en syntes av de svårigheter och möjligheter UGI ger som naturbaserade lösningar på klimatanpassning. Projektet löper under år 2018 och baseras på två huvuduppgifter:

  • systematisk granskning av vetenskaplig litteratur som handlar om interaktionen UGI och nordiskt stadsklimat. Målet är att förstå kunskapsläget avseende forskning (state-of-the art) och finna kunskapsluckor och behov. Ämnet är brett och studien omfattar ämnen som; värmestress, skyfallshantering, förbättrad luftkvalitet och hälsoeffekter.
  • genomgång av ”grå” litteratur, studiebesök på platser med anlagd grönstruktur i Stockholm, Malmö och Köpenhamn, samt användarmöten för att dela erfarenheter och erfara kunskapsbehov.

Projektmål

Det finns fortfarande brist på kunskap om kvantifiering, representation och förståelse av de samverkande faktorer som avgör effektiviteten av UGI som anpassningsåtgärd, liksom sidovinster och negativa påverkan. För att stödja beslutfattares och praktikers införande av effektiva åtgärder behövs mer kunskap. De hinder som finns för effektiv överföring av kunskap är långt ifrån fullständigt kända och lösta. I det sammanhanget syftar G.I.Nord till att:

  • systematiskt granska och sammanställa kunskapsläget avseende samverkan mellan UGI och klimat, och dess påverkan i nordiska städer.
  • identifiera behov av kunskap och redskap vid införande av UGI som effektivt redskap för klimatanpassning i nordiska städer.

SMHIs roll

Projektkoordinering. Vetenskaplig litteraturgranskning och dialog med användare. Organisering av arbetsmöten och fältbesök.

Samarbetspartners

SMHI, Stockholm Stad.

Finansiär

FORMAS   

Projektperiod

2018/01-2018/12