Att planera för värme i stadsmiljön i ett framtida klimat

Den 5 september 2018 arrangerades en workshop av Stockholms stad i samarbete med SMHI för att dela erfarenheter och identifiera behov av kunskap och verktyg för att anpassa nordiska städer bättre för värmestress, med fokus på urban grön infrastruktur.

De drygt 40 deltagarna kom från myndigheter, kommuner och konsultfirmor över hela landet. Efter inledande presentationer om stadsklimat, värme och gröna strukturer samt forskningsprojekten Clarity och GINord lyftes utmaningar i planering av framtida miljöer i tätorter.

Christina Wikberger från Stockholms stad visar presentation om grönytefaktor
Christina Wikberger understryker hur viktigt det är med gröna ytor i stadsmiljöer. Grönytefaktor införs som ett krav vid ny bebyggelse i Stockholms stad.

Torkan och värmen under sommaren 2018 gav en god grund för samtal bland deltagarna där man utifrån sina organisationer beskrev vad man upplevt och vad som varit mest problematiskt. Diskussionerna handlade bland annat om behoven av verktyg, data och information.

Under eftermiddagen gjordes ett studiebesök i Norra Djurgårdsstaden där deltagarna i praktiken fick insikt i hur användningen av grönytefaktorn fungerar i praktiken. Man jämförde både äldre "traditionella" kvarter med nyplanerade kvarter där man använt grönytefaktorn.

- Det var väldigt intressant att se hur mer tillgängliga gröna ytor påverkade själva upplevelsen av kvarterens struktur. Grönytefaktorn var ett bra planeringsinstrument för att uppnå detta, säger Lena Strömbäck.

Programmet under dagen