GreenInUrbs – Ansats för grön infrastruktur

Miljö- och sociala aspekter vid undersökning och hantering av stadsnära skogar (COST-programmet FP1204). Grön infrastruktur (GI) har nyligen fått en framträdande plats inom planering på regional och lokal skala. Syftet med programmet GreenInUrbs är att öka förståelsen för stadsskogsbrukets roll för att tillhandahålla ekosystemtjänster.

Grön infrastruktur, GI erbjuder en rad ekosystemtjänster. Nya initiativ kan bygga på aktuell forskning och på leveransmekanismer som skogsbruk i stadsmiljö (Urban Forestry, UF). Större uppmärksamhet bör dock riktas mot de miljöfördelar och sociala fördelar som GI medför, särskilt i samband med arbetet att begränsa växthusutsläppen och klimatanpassa en stad.

Grön infrastruktur håller på att bli en etablerad komponent i stadsplanering och ses internationellt som ett viktigt bidrag till ekologisk och urban hållbarhet. I Europa finns många olika strategier för att uppnå en miljövänlig infrastruktur och urbana skogsbruk, och COST-programmet svarar mot behovet att skapa en samverkansstruktur mellan vetenskapsmän, stadsbor, beslutsfattare och förvaltare.

FP1204-programmets ambitiösa målsättning kan uppnås genom att skapa en forskargemenskap med en tvärvetenskaplig profil som omfattar allt från ekologi, ekofysiologi, modellering, genetik, trädvård, vedproduktion, samhällsvetenskap, landskapsarkitektur till stadsplanering. Denna bredd krävs för att kunna studera sambanden mellan ett urbant skogsbruk och samhällsnyttiga ekosystemtjänster.

Projektmål

 • Att öka förståelsen för det urbana skogsbrukets roll ur ett vetenskapligt och socioekonomiskt perspektiv, för de ekosystemtjänster som levereras till människor och den urbana miljön.
 • Att fastställa vilka prioriteringar och utmaningar som gäller för framtida forskning inom området.
 • Att tillhandahålla indikatorer och/eller tröskelvärden som beslutsfattare kan använda sig av och som kan specificeras i lokala, nationella eller internationella föreskrifter om grön infrastruktur och urbant skogsbruk.
 • Att ta fram riktlinjer för stadsplanerare och förvaltare som arbetar med grön infrastruktur med betoning på att koppla ihop det urbana skogsbrukets miljötjänster med de sociala aspekterna.

SMHIs roll

SMHI vill bidra till att förbättra förståelsen för det urbana skogsbrukets och den gröna infrastrukturens betydelse för en bra stadsmiljö, speciellt avseende effekter på urbana värmeöar (Urban Heat Islands, UHI) och luftkvalitet, samt hur dessa påverkar människors hälsa och välbefinnande.

Viktiga resultat

 • En databas som sammanställer all tillgänglig vetenskap om ovanstående ämnen.
 • Resultat från enkäter som gjorts bland alla länder som deltagit i programmet.
 • Riktlinjer för förvaltare och enskilda stadsbor som ger råd om de bästa trädarterna och bästa praxis för att maximera fördelarna av grön infrastruktur och urbant skogsbruk.
 • Ett vetenskapligt dokument för att uppmärksamma de prioriteringar och utmaningar som gäller för forskning om grön infrastruktur och urbant skogsbruk.
 • Implementering och spridning av modeller för att göra en uppskattning av fördelarna med skogsbruk i städer.
 • En färdplan för beslutsfattare som ger tillgång till indikatorer, tröskelvärden och verktyg som ska inkluderas i lagstiftning på lokal, nationell och europeisk nivå avseende styrning av grön infrastruktur och urbant skogsbruk.
 • En bok som innehåller de viktigaste resultaten från de olika arbetsgrupperna.

Projektperiod

Projektet pågick 2013-2017.