ParCur-projektet – Undersökning av utsläpp av partiklar och sot och dess påverkan på luftkvaliteten i Curitiba

Staden Curitiba i delstaten Paraná i Brasilien har en lång tradition av hållbar stadsplanering och innovativa stadskoncept. ParCur är ett bilateralt samarbetsprojekt mellan Sverige och Brasilien med målsättning att kvantifiera och försöka reducera negativa effekter av urban expansion och förtätning på luftkvaliteten.

Staden Curitiba i delstaten Paraná i Brasilien har en lång tradition av hållbar stadsplanering och innovativa stadskoncept. ParCur är ett bilateralt samarbetsprojekt mellan Sverige och Brasilien med målsättning att kvantifiera och försöka reducera negativa effekter av urban expansion och förtätning på luftkvaliteten.

Curitiba är känt över hela världen för sina effektiva metoder inom stadsplanering och kollektivtrafik, det s.k. BRT-systemet (Bus Rapid Transport). I sitt engagemang för hållbara projekt och socialt ansvar formulerar staden nu mål som ska förbättra befolkningens livskvalitet.

Urban förtätning längs vissa transportkorridorer är ett koncept som används flitigt i Curitiba. En förutsättning för att undvika negativa effekter på människors hälsa, är att man redan i planeringsprocessen ta hänsyn till transportfordonens föroreningsutsläpp. Utöver detta kräver en hållbar stadsutveckling också en utvärdering av andra föroreningskällor som påverkar Curitibas luftkvalitet.

Det bilaterala samarbetsprojektet ParCur har tillkommit inom ramen för ett bilateralt samarbetsavtal mellan Sverige och Brasilien.

Projektmål

Det övergripande målet är att bidra till hållbara utvecklingen av den urbana infrastrukturen i Curitiba genom att utvärdera och kvantifiera förbättringar av luftkvaliteten i staden och dess storstadsregion som ett nödvändigt steg för att uppnå förbättrad livskvalitet, friskare befolkning och via minskade utsläpp en mindre klimatpåverkan.

För att nå detta övergripande mål formuleradeföljande delmål:

  • Samarbete om metoder för att kvantifiera utsläpp av små partiklar (PM2,5 och sot) och deras påverkan på de nuvarande luftföroreningsnivåerna i Curitibas storstadsregion;
  • Stödja och komplettera Curitibas långsiktiga stadsplanering genom att bedöma vilka effekter på luftkvaliteten som kan förväntas efter genomförandet av större infrastrukturprojekt, t ex efter införandet av nya tekniker för masstransportkorridorer.

SMHIs roll

SMHI koordinerar en projektgrupp med ett tiotal lokala partners där Curitiba stad är huvudmottagare av resultaten. SMHI står också bakom metodiken med kvantifiera utsläpp genom att först utveckla ett utsläppsregister för partiklar och sot med hög rums- och tidsmässig upplösning, sedan utföra spridningssimuleringar och slutligen jämföra dessa med observationer. Eventuella skillnader tolkas i första hand som brister i utsläppsinformationen.