IMPREX

Framtidens hydrologiska extremer kan komma att avvika mycket från dagens verklighet och vara svåra att förutspå. Målet med IMPREX (Improving predictions and management of hydrological extremes) är att hjälpa till att minska Europas sårbarhet för hydrologiska extremer genom en bättre förståelse av styrkan och frekvensen hos extrema händelser i framtiden.

Hydrologiska extremhändelser under senare år har demonstrerat det europeiska samhällets sårbarhet mot vattenrelaterade naturkatastrofer, och det finns starka indicier att klimatförändringar kommer göra dessa händelser ännu värre de närmaste åren. Förändrade vattenrelaterade extremer kommer ha viktiga konsekvenser för vattensektorn och utformningen av metoder för vattenförvaltning. Vi måste veta vad det är som händer med klimatet, men vi måste också veta hur vi ska agera som svar på det. Förbättrade prognosförmågor kommer öka motståndskraften hos hela det europeiska samhället och samtidigt sänka kostnaderna för strategiska sektorer och regioner. IMPREX består av ett starkt expertteam från offentlig och privat sektor liksom universitet och forskningsinstitut, med kunskaper och erfarenheter som kompletterar varandra. Relevansen hos projektets resultat kommer säkerställas av den direkta inblandningen från en mängd olika användare från centrala ekonomiska sektorer.

Projektets mål

  • Utveckla metoder och verktyg för förbättrade prognoser av meteorologiska och hydrologiska extremer och effekterna av dessa.
  • Utveckla nya riskutvärderingskoncept för hydrologiska extremer som svar på bristerna hos nuvarande metoder och bedömningar.
  • I en serie fallstudier demonstrera värdet hos information om hydrologiska effekter för relevanta beslutsfattare på regional och europeisk nivå.
  • Utveckla en prototyp för periodisk övervakning av risk för hydrologiska katastrofer över ett flertal sektorer och regioner.

SMHI:s roll

SMHI har en tredelad roll i IMPREX; för det första att ta fram data från dynamisk nedskalning med icke-hydrostatiska modeller för regionalklimatet i mycket hög upplösning, för det andra att förbättra kortsiktiga (dagsvisa) prognoser av extrema nederbördshändelser genom att assimilera data från fjärranalys av jordytan gällande snö och markfukt i modellen Harmonie NWP, och för det tredje att förbättra hydrologiska (E-HYPE) prognoser av extrema händelser genom assimilering av data och kombinationer av flera modeller över olika tidsskalor. Prognoserna kommer utvärderas i ett antal fallstudier.

SMHI leder arbetspaket 3 om “Förbättrade meteorologiska förutsägelser och klimatscenarier”.

Partner i projektet

Sammanslutningen bakom IMPREX består av forskningsinstitut, hydrometeorologiska verksamheter, små och medelstora företag med starka profiler inom riskbedömning och kommunikation, offentliga beslutsfattare och användare av hydrometeorologiska prognoser och riskbedömningar inom privat och offentlig sektor. Fullständig lista över projektets partners finns här.

Finansiering

IMPREX finansieras av Europeiska unionen under Horizon 2020, projektref. 641811.

Tidsperiod

IMPREX pågår från 2015 till 2019.

Kontaktperson på SMHI

Erik Kjellström