Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Havsis vintern 2013-2014

Oceanografi

Vintern 2013-2014 inleddes med en mild och blåsig höst vilket gjorde att issäsongen fick en utdragen start. Vårens snabba ankomst gav dessutom ett tidigt avslut. Den maximala isutbredningen inträffade den 7 februari och var drygt 93 000 km2. Isvintern 2013-2014 blev således mildaste vintern sedan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2013

Oceanografi

Under våren 2013 hittades AST (amnesic shellfish toxin) för första gången i svenska vatten. Dessa gifter produceras av kiselalger av släktet Pseudo-nitzschia. Ytansamlingar av cyanobakterier observerades under nästan hela sommaren. Störst var utbredningen i södra Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2013-2014

Hydrologi

Årets islossning var extremt tidig, framförallt i Dalarna och södra Norrland. På många sjöar observerades den tidigaste islossningen någonsin. Isen la sig ovanligt sent, vilket gör att årets issäsong var mycket kortare än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2013-2014

Hydrologi

Som helhet var vintern 2013/2014 mild. Stora delar av landet hade kortare period med snö och mindre snötäcke än normalt. Men undantag finns, i Dalafjällen och i delar av Lapplandsfjällen fanns mer snö än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tillrinningen till haven 2013

Hydrologi

Den totala tillrinningen till haven 2013 var ca 5467 m3/s vilket är 96% av medelvärdet för perioden 1961-1990. Årets tillrinning präglas av låg avrinning i södra Sverige och snabb snöavsmältning i Norrland i maj.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avrinning 2013

Hydrologi

Utmärkande för 2013 var att avrinningen var låg i södra Sverige under stora delar av året. Det förekom dock högflöden i olika delar av landet vid flera tillfällen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2013

Hydrologi

De flesta av de stora sjöarna hade i medeltal lägre nivåer än normalt under 2013. Vattennivåerna i Vänern och Mälaren var relativt låga under hösten. I Storsjön var nivåerna ovanligt låga under vintern.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2013

Oceanografi

De högsta vågorna 2013 uppmätes i början och slutet av året. De allra högsta observerades vid Väderöarna på västkusten i december.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2013

Hydrologi

Det mest utmärkande var att flödena i södra Sverige var låga under stora delar av året. Vid flera tillfällen förekom också högflöden i olika delar av landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2013

Oceanografi

Årets summerade utflöde var mer än dubbelt så stort som inflödet. Det ackumulerade flödet ut ur Östersjön 2013 var högre än medelvärdet och högre än år 2012. Några små inflöden i januari/februari och …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier