Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Vattenflöden 2017

Hydrologi

Första delen av året var flödena mycket låga i södra Sverige, främst i nordöstra Götaland och östra Svealand. I slutet av året steg dock flödena snabbt efter rikligt med regn.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2017

Hydrologi

Både Vättern och Hjälmaren hade mycket låga nivåer under 2017. Vätterns nivåer var de lägsta sedan 1976 och Hjälmarens de lägsta sedan 1989.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2017

Oceanografi

I början av året passerade många lågtryck med efterföljande kraftiga vindar som skapade höga vågor. Våren och sommaren innehöll även en hel del lågtryck med några månadsrekord i våghöjd i juni. Hösten innebar i vanlig ordning en ökning av vågaktiviteten som höll i sig in i december. Årets högsta …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2017

Oceanografi

År 2017 inleddes med mycket höga vattenstånd. De höga nivåerna slog ett flertal rekord i södra Östersjön och orsakades av ett kraftigt lågtryck med efterföljande nordostlig vind. Innan vintern var över hann även ihållande ostliga vindar längs västkusten sänka vattenståndet rejält. Efter dessa stora …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2016-2017

Hydrologi

Liksom de senaste årens vintrar fluktuerar snötäcket under säsongen i de södra delarna av landet. I större delen av Norrland fylldes snötäcket på successivt till normalt vatteninnehåll. I fjällkedjan var vatteninnehållet stort och snösäsongen blev lång.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2016-2017

Hydrologi

Isläggningen skedde sent och för södra Sverige gick isen redan i februari-mars. Den islagda perioden blev därmed cirka hälften så lång som för normalperioden. En relativt kall vår i norra Sverige fördröjde islossningen där.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2016-2017

Oceanografi

Isvintern 2016-2017 inleddes i slutet av november och höll på till slutet av maj, vilket är nära normal längd. Isvintern är dock att betrakta som lindrig då den maximala isutbredningen blev 101 000 km2 den 12 februari. När det skedde var Bottenviken, norra Kvarken, norra Bottenhavet, kusterna …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tillrinningen till haven 2016

Hydrologi

Den totala tillrinningen till haven 2016 var ca 5444 m3/s vilket är 4% under medelvärdet för perioden 1961-1990. Tillrinningen var högre än normalt under vintern (januari - april) men lägre än normalt från maj till årets slut.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avrinning 2016

Hydrologi

Året präglades av låg avrinning i stora delar av landet. Under sommaren minskade vattennivåerna och i augusti var avrinningen mycket låg i stora delar av Götaland samt östra och mellersta Svealand. Torkan fortsatte under hösten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2016

Hydrologi

Året präglades av de låga flödena i stora delar av landet. Under sommaren minskade vattennivåerna och i augusti var vattenföringen mycket låg i stora delar av Götaland samt östra och mellersta Svealand. Torkan fortsatte under hösten.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier