Havsvattenstånd 2017

År 2017 inleddes med mycket höga vattenstånd. De höga nivåerna slog ett flertal rekord i södra Östersjön och orsakades av ett kraftigt lågtryck med efterföljande nordostlig vind. Innan vintern var över hann även ihållande ostliga vindar längs västkusten sänka vattenståndet rejält. Efter dessa stora variationer följde en vår med mindre svängningar och nivåer något över det normala.

I början av januari passerade ett lågtryck i sydostlig riktning över Östersjön och den kraftiga påföljande nordostliga vinden höjde vattenståndet till rekordnivåer i södra Östersjön. Rekord för högsta nivå över medelvattenstånd sedan start av mätserierna sattes den 4:e januari vid Klagshamn (+146 cm), Simrishamn (+120), Oskarshamn (+116) och Skanör (+154).

Is hav Östersjön

Vintern bjöd dock även på låga vattenstånd. Efter en inledning på februari med nivåer strax under det normala på västkusten sänkte ostliga till nordostliga vindar nivåerna betydligt. Årets lägsta vattenstånd noterades den 7:e februari i Uddevalla (-79 cm), en i sammanhanget relativt blygsam årslägstanotering. Även vid Kungsvik och Smögen var nivåerna låga detta datum.

Varierande vattenstånd under våren

Våren kännetecknades av att vattenståndsnivåerna växlade mycket. I början av mars noterades höga nivåer på många håll orsakat av sydvästvindar. Sedan följde en period med mestadels ostliga till nordostliga vindar med lägre vattenstånd. Denna typ av variation fortsatte under hela våren.

Ett flertal högtryck med påföljande ostvindar bidrog till att sänka vattenstånden till under det normala i mitten av maj vid många platser. Efter dessa låga noteringar steg sedan nivåerna successivt under sommaren som innehåll många lågtryck. De högsta nivåerna inträffade under slutet av juni. En sänkning från de förhöjda nivåerna skedde i slutet av juli då ett högtryck växte in norrifrån. Efter detta återkom lågtrycken och de högre nivåerna i augusti, då även ett sjösprång observerades vid sydöstra Gotland. Detta medförde en tillfällig höjning av vattenståndet med mer än en meter på kort tid.

Vattenstånd Klagshamn Viken 2017
Havsvattenståndet (cm, dygnsmedelvärden) i Viken (grå linje) och Klagshamn (blå linje). För Öresund beskrivs vattenståndet i dess norra del av Viken och i dess södra del av Klagshamn. I diagrammet kan man se tillfällen då nivån i Viken är högre än i Klagshamn, dvs då det förekommer inflöde av saltvatten. Förstora Bild

Under inledningen av hösten höll de höga vattenståndsnivåerna i sig på många håll, orsakat av ett flertal lågtryckspassager. Men ett mäktigt högtryck etablerades mot slutet av september vilket medförde låga nivåer vid många stationer i Östersjön. Hösten fortsatte med ökande variabilitet i vattenstånden med omväxlande både höga och låga nivåer, men med en trend mot vattenstånd över det normala.

Höga vattenstånd i slutet av året

Under november och december fortsatte det lågtrycksbetonade väderläget. Återkommande lågtryckspassager med sydvästliga vindar pressade in mycket vatten i Östersjön vilket höll vattenstånden på en hög nivå. Mycket höga månadsmedelvärden noterades både i november och i december på många stationer. För Stockholm var månadsmedlet det fjärde högsta sedan mätningarna startade.

Vattenstånd Stockholm Ratan 2017
Stationerna Ratan (grå linje) och Stockholm (blå linje) representerar här vattenståndet (cm, dygnsmedelvärden) i Östersjön. Förstora Bild

Årsmedelvärden över det normala

Långa perioder med höga vattenstånd gjorde att medelvattenståndet för 2017 hamnade över det normala vid samtliga stationer. I Stockholm observerades ett årsmedel för år 2017 med 11,4 cm över det normala, även Ratan hade 11,4 över. Klagshamn hade 9,3 över och Viken hade 4,4 cm över årets medelvattenstånd.